Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Бечеј

Општинска управа Oпштине Бечеј
Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове,саобраћај и инспекцијски надзор

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр. и 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13,132/14 и 145/14), и чланом  56. став 3.  Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања(“Сл. гласник РС“ бр.64/2015)

 

Оглашава
излагање нацрта Измена и допуна
Плана генералне регулације насеља Бечеј
на
ЈАВНИ УВИД

 

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Бечеј обухвата простор грађевинског подручја насеља Бечеј (у даљем тексту: Нацрт Планског документа)

 

Jавни увид у Нацрт Планског документа одржаће се у трајању од  30 дана, од  13. новембра  2017. године   до 12 . децембра 2017.године.

У складу са чл. 59. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања(“Сл. гласник РС“ бр.64/2015), Нацрт Планског документа биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 1100 до 1500 часова у канцеларији број 51. зграде Општине Бечеј , Трг Ослобођења бр.2.

 

   Нацрт Планског документа биће доступан на увид заинтересованој јавности:

     

Примедбе на Нацрт Планског документа, физичка и правна лица могу доставити искључиво у писаном облику Општинској управи општине Бечеј, Одељењу за урбанизам грађевинарство, комуналне послове,саобраћај и инспекцијски надзор, у току трајања јавног увида, закључно са 12. децембром 2017. године.

 

2.Јавна презентација Нацрта Планског документа одржаће се дана 01.децембра 2017. године у 1200 часова у згради Општине Бечеј ,Трг Ослобођења бр.2. у „Малој сали“.

 

Јавна седница Комисије за планове Општине Бечеј одржаће се 15. децембра 2017. године у 1200 часова у згради Општине Бечеј, Трг Ослобођења бр.2. у „Малој сали“.

 

 

Начелник одељења: Милица Нешић,дипл.инг.грађ.