излагање нацрта Измене и допуне Просторног плана општине Бечеј на ЈАВНИ УВИД по скраћеном поступку

 

Општинска управа Oпштине Бечеј

Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове,саобраћај и инспекцијски надзор

 

У складу са чланом 50. и 51б. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр. и 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13,132/14, 145/14, 83/19 и 31/19), и чланом  57.  Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања(“Сл. гласник РС“ бр.32/2019)

 

Оглашава

излагање нацрта

Измене и допуне Просторног плана општине Бечеј

на

ЈАВНИ УВИД

по скраћеном поступку

 

 

Нацрт Измена и допуна Просторног плана општине Бечеј  (у даљем тексту: Нацрт Планског документа) обухватају циљане измене:

  • Локација 1 – преиспитивање и утврђивање намене и утврђивање правила уређења и грађења за објекат „Мала зарда“ у Бачком Петровом Селу, катастарска парцела1877 К.О. Бачко Петрово Село, површине 0,24 ha,
  • Локација 2 – преиспитивање и утврђивање намене и утврђивање правила уређења и грађења на катастарским парцелама број 26986 и 26987 К.О. Бечеј, површине 2,11 ha,
  • Локација 3 – преиспитивање и утврђивање намене и утврђивање правила уређења и грађења на катастарским парцелама број 13477;13478 и 13479 К.О. Бачко Градиште, површине 4,79 ha.

 

  1. Jавни увид по скраћеном поступку у Нацрт Планског документа одржаће се у трајању од 15 дана, од  24. фебруара  2020. године   до 9. марта 2020.године.

У складу са чл. 59. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања(“Сл. гласник РС“ бр. 32/2019), Нацрт Планског документа биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 1100 до 1500 часова у канцеларији број 51А. зграде Општине Бечеј , Трг Ослобођења бр.2.

   Нацрт Планског документа биће доступан на увид заинтересованој јавности:

– у аналогном и дигиталном облику у згради Општине  Бечеј, у канц. бр. 51А.

– у дигиталном облику на званичној интернет адреси Општине Бечеј (www.becej.rs)

 

      Примедбе на Нацрт Планског документа, физичка и правна лица могу доставити искључиво у писаном облику Општинској управи општине Бечеј, Одељењу за урбанизам грађевинарство, комуналне послове,саобраћај и инспекцијски надзор, у току трајања јавног увида, закључно са 9. мартом 2020.године.

 

2.Јавна презентација Нацрта Планског документа одржаће се дана 2. марта 2020. године у 1100 часова у згради Општине Бечеј ,Трг Ослобођења бр.2. у „Малој сали“.

 

  1. Јавна седница Комисије за планове Општине Бечеј одржаће се 10. марта 2020. године у 1200 часова у згради Општине Бечеј, Трг Ослобођења бр.2. у „Малој сали“.

 

 

Саветник за послове урбанизма

Даниела Дорословачки