Закључак са Oпштинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј 7.5.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: II 06-28/2020-21-1

Дана: 07.05.2020. године

Б Е Ч Е Ј

 

     На основу Одлуке о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65 од 6. маја 2020.), члана 2. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, број 65 од 6. маја 2020.) ,члана 43.  Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020) и члана 15.став 4 и члана 19. Пословника о раду општинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 21.06.2013.године, Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на двадесетпрвој ванредној седници одржаној дана 07.05.2020.године, донео следећи :

 

ЗАКЉУЧАК

 

 1. Почев од понедељка, 11.05.2020. године наставља серад предшколских установа на територији општине Бечеј, у складу са актима надлежних државних органа;
 2. Почев од понедељка, 11.05.2020. године наставља се рад Дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју, у складу са актима надлежних државних органа;
 3. Рад свих спортских објеката на територији општине Бечеј наставиће се у складу са одлукама надлежних државних органа;
 4. Начелнику општинске управе, јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Бечеј престаје обавеза организовања рада од куће тешким хроничним болесницима и лицима старијим од 60 година, као и женама које имају децу до 12 година старости;
 5. Обавезују се субјекти из тачке 1. 2. и 4. овог закључка да рад настављају да обављају уз поштовање превентивних мерa које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга.

    Мере из тачке 5. овог закључка подразумевају организацију посла, радних активности и   радног простора на тај начин да се осигура безбедност запослених и корисника услуга и других лица која улазе у пословне просторије, међу које мере спадају:

 • Физички размак међу запосленима (тзв. физичка дистанца), односно организација радних активности и радног простора на начин да се избегне директан контак између лица када год то природа посла дозвољава,
 • обавезна дезинфекција просторија, подова, и средстава за рад, као и обавезно постављање дезо баријера (дезинфекционим средством – хлорним препаратима, препаратима на бази алкохола са минимално 70% алкохола или другим дезинфекционим средством)
 • обавезна замена коришћене папирне, пластичне или платнене галантерије,
 • обавезно коришћење личних заштитних средстава тј. маски и рукавица,
 • често проветравање свих просторија,
 • редовна дезинфекција свих заједничких и хигијенских просторија,
 • у случају сумње да неко лице има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) одговорно лице субјекта дужно је да, без одлагања удаљи то лице из радних просторија, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља.
 • све друге мере које се могу спровести, а да се не ремети процес рада.

 

 1. Обавеза из тачке 5. овог закључка се примењују док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији Републике Србије.

 

 

 

 

КОМАНДАНТ

ОПШТИНСКОГ ШТАБА

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Драган Тошић