Закључак штаба за ванредне ситуације за ЈП Водоканал

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БЕЧЕЈ

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број: II 06-28/2020-2-2

Дана: 19.03.2020. године

Б Е Ч Е Ј

 

 

        На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020), члана 43. став 1., тачка 14. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 17. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, 98/2010) и члана 15.став 4 и члана 19. Пословника о раду општинског штаба за ванредне ситуације општине Бечеј од 21.06.2013.године, Општински Штаб за ВС општине Бечеј je на трећој ванредној седници одржаној дана 19.03.2020. године,  донео следећи:

 

           

ЗАКЉУЧАК

 

 

 

  1.  Налаже се ЈП „Водоканал“ Бечеј да почев од 19.03.2020.године, врши расподелу средства за дезинфекцију–OXYLOR-раствор биоцидног производа, јавним установама и предузећима, као и грађанству које није у могућности да исти прибави а све у складу са расположивим капацитетима и приоритетима.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               КОМАНДАНТ          

                                                                                                                                                                                                    ОПШТИНСКОГ ШТАБА      

                                                                                                                                                                                                 ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ   

                                                                                                                                                                                                              Драган Тошић