О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја пројекта„ Објекти за складиштење и третман неопасног отпада“ на животну средину

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта  „ Објекти за складиштење и третман неопасног отпада“  на животну средину у Бечеју,  на катастарској парцели  број 24986 КО Бечеј, Бечеј   на територији општине Бечеј ( број: IV 06 501-18/2019)

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, на основу члана 10., 14.и 17 , а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  објављује :

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја пројекта„ Објекти за складиштење и третман неопасног отпада“ на животну средину

 

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео решење којим се одређује  обим и садржај Студије о процени утицаја   ПРОЈЕКТА             „ Објекти за складиштење и третман неопасног отпада“  на животну средину у Бечеју,  на катастарској парцели  број 24986 КО Бечеј,  на територији општине Бечеј,  носиоца   СЗТУР ГРАНПЛАСТ Башић Бранимир ПР Бечеј, Уроша Предића бр.4 Бечеј.

Увид у донето решење  број IV 06 501-18/2019 од 29. маја  2019. годин о обиму и садржају Студије може се извршити  у  згради Општине Бечеј у просторији надлежног органа канцеларија број 46., Трг Ослобођења 2. Бечеј, сваког радног дана од 10°°-12°° часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења,  и на сајту општине Бечеј  www.becej.rs

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу  Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду   путем овог органа.