zahtev za promenu cene Potisja

Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“, borj 88/2011, 104/2016, 95/2018) i člana 23. stav 5. Odluke o komunalnim delatnostima („Službeni list opštine Bečej“, borj 11/2014) dana 17.08.2020. godine Opština Bečej objavljuje na oglasnoj tabli u sedištu opštine i na internet sajtu zahtev za promenu cene Potisja, sa obrazloženjem


Prilog: