Дечји додатак

Рад са странкама од 8:00 до 13:00
Референт: Басарић Моника

Канцеларија 12

Бечеј, Трг Ослобођења 2
OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR šalter br 4
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

 

Право на дечји додатак остварује један од родитеља, хранитељ или старатељ за прво, друго, треће и четврто дете по реду рођења у породици, у трајању од 12 месеци од дана поднетог захтева.
Право се признаје деци (редовни ученици) до навршених 19 година живота, деци после навршених 19 година живота за које је донет акт о разврставању, као и деци над којима је продужено родитељско право најдуже до 26 година живота.
Дечји додатак се исплаћује у новчаном износу, у висини коју решењем месечно утврђује надлежно министарство.
Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за остваривање права на дечји додатак (бесплатан образац),
 • извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици (фотокопија),
 • уверење о држављанству Србије за подносиоца захтева (фотокопија),
 • лична карта одраслих чланова заједничког домаћинства,а за децу пријава пребивалишта (фотокопије),
 • оверена здравствена књижица за подносиоца захтева(фотокопија),
 • потврда о приходима у три месеца која претходе месецу у којем је поднет захтев за све чланове заједничког домаћинства (зарада, самостална делатност и други приходи који се опорезују према закону о порезу на доходак грађана, пензија, инвалиднина, надокнада за рад хранитеља, примања по прописима РВИ-а, материјално обезбеђење по прописима из социјалне заштите, надокнада за туђу негу и помоћ, надокнада за време незапослености, приход сродника који има законску обавезу издржавања, отпремнина у случају престанка потребе за радом запосленог остварена у години пре подношења захтева, материјално обезбеђење чланова породице који су на обавезној војној служби, нерегистровани приходи),
 • уверење Републичког геодетског завода о катастарском приходу у претходној години за све чланове заједничког домаћинства (из места рођења и места пребивалишта),
 • докази о поседовању непокретности, као и одговарајућег стамбеног простора (власнички лист, уговор о куповини непокретности, решење о порезу, уговор о коришћењу стана),
 • потврда о својству редовног ученика за децу школског узраста (основна и средња школа),
 • доказ о нередовном школовању (потврда здравствене установе),
 • доказ о незапослености (уверење Завода за тржиште рада и фотокопија радне књижице),
 • изјава коју подносилац захтева даје под кривичном и материјалном одговорношћу: о члановима заједничког домаћинства, да непосредно брине о деци, о непоседовању ликвидних и новчаних средстава (текст изјаве на обрасцу захтева),
 • докази који се достављају само у случају утврђивања статуса:
 • самохрани родитељ (умрлица за другог родитеља, судско решење о поверавању детета по прекиду брачне или ванбрачне заједнице, извод из матичне књиге рођених за дете неутврђеног очинства, потврда војног органа, потврда казнено поправне установе)
 • старатељство или хранитељство (решење органа старатељства)
 • разврставање детета ометеног у развоју (решење надлежног општинског органа)
 • продужење родитељског права (судско решење)
 • други релевантни докази по оцени службеног лица које води поступак.

Обнова дечјег додатка

Ради остваривања права на дечији додатак у континуитету, корисник дечијег додатка обнавља право најраније 30 дана пре истека важности решења.
Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за остваривање права на дечји додатак – обнова (бесплатан образац),
 • потврда о приходима у три месеца која претходе месецу у којем је поднет захтев за све чланове заједничког домаћинства (и то: зарада, самостална делатност и други приходи који се опорезују према закону о порезу на доходак грађана, пензија, инвалиднина, накнада за рад хранитеља, примања по прописима РВИ-а, материјално обезбеђење по прописима из социјалне заштите, накнада за туђу негу и помоћ, накнада за време незапослености, приход сродника који има законску обавезу издржавања, отпремнина у случају престанка потребе за радом запосленог остварена у години пре подношења захтева, материјално обезбеђење чланова породица који су на обавезној војној служби, нерегистровани приходи),
 • други докази – само за промене које су од утицаја на остваривање права.