ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БИОГАСНОГ ПОСТРОЈЕЊА 999kWе , НА ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 26986 И 26987 К.О. БЕЧЕЈ У ПОЉАНИЦИ

На основу чл.63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09; 81/09-исправка,64/10-одлука УС РС; 24/11; 121/12, 42/13-одлука УС РС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), Општинска управа Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор
 

О Р Г А Н И З У Ј Е

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БИОГАСНОГ ПОСТРОЈЕЊА 999kWе , НА ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 26986 И 26987 К.О. БЕЧЕЈ
У ПОЉАНИЦИ

 
ПОЗИВАЈУ СЕ сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БИОГАСНОГ ПОСТРОЈЕЊА 999kWе, Пољаница, на катастарским парцелама број 26986 и 26987 К.О. Бечеј, инвеститора „BIOSAG ENERGY“ ДОО Бечеј, Новосадска бр.144 .

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ урбанистичког пројекта је 7 дана, почев од 31.07.2019.године, радним данима од 11 до 15 часова.

МЕСТО ОДРЖАВАЊА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ је у Бечеју, у згради Општине Бечеј, улица Трг ослобођења бр.2, канцеларија бр.48.

ОБАВЕШТЕЊА у вези са садржајем јавне презентације , заинтересована правна и физичка лица могу добити од стручне службе задужене за послове урбанизма, у периоду одржавања јавне презентације.

ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ на урбанистички пројекат се у периоду одржавања јавне презентације, достављају у искључиво у писаној форми Општинској управи Бечеј ,Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор.

Начелник одељења:
Милица Нешић, дипл.инж.грађ.


Прилог: