Јавна набавка број 21/19-Набавка услуге одржавања софтвера у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда.