Рани јавни увид: Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково)

Обавештавамо јавност да Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као носилац израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) (Покрајинска скупштинска одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково)  („Службени лист АПВ“, број 54/19) – у даљем тексту: Просторни план подручја посебне намeне), у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и чланом 37-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), организује рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене, у трајању од 15 дана, у периоду од 02.12.2020. године до 16.12.2020. године.

Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене сачињен је од текстуалног дела и графичког прилога „Прегледна карта за рани јавни увид“  у размери 1:100 000


Материјали: