процене утицаја  Пројекта  „ Објекти за складиштење и третман неопасног отпада“  на кат.парц.бр. 24986 КО Бечеј, Бечеј   на животну средину

Одсек заштите животне средине Одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј,  на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), објављује :

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  

Пројекта  „ Објекти за складиштење и третман неопасног отпада“  на кат.парц.бр. 24986 КО Бечеј, Бечеј   

на животну средину

 

 

Носилац пројекта СЗТУР ГРАНПЛАСТ Башић Бранимир ПР Бечеј, Уроша Предића бр.4 Бечеј, поднео je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  ПРОЈЕКТА            „ Објекти за складиштење и третман неопасног отпада“   на животну средину чија реализација се планира у Бечеју, Ботра   на катастарској парцели  број 24986 КО Бечеј,  на територији општине Бечеј

 

Подаци и документација  из захтева носиоца пројекта, могу се добити на увид у просторијама надлежног органа канцеларија број 46., Трг Ослобођења 2.  Бечеј, од 17.   до 27 . маја 2019. године, радним данима у времену од 10°° до 12°° часова.

 

Сви заинтересовани, у року од 10 (десет) дана од дана објављивања овог обавештења, могу  доставити   своје мишљење  у писаној  форми , на адресу Општинска управа Бечеј, Трг Ослобођења 2. Бечеј .

 

Овај орган ће у року од 10 (десет) дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна  израда студије о процени утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.