О Г Л А С за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј

парцела број 5429/3 КО Бечеј , ,градско грађевинско земљиште, пашњак 1. класе,
површине 01ха 35а 47м2, јавне својине Општине Бечеј, уписане у ЛН број 13771 КО Бечеј
код РГЗ – Служба за катастар непокретности Бечеј


Прилог: