О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја   Пројекта  Фарма за репродукцију свиња –Прва фаза

Одсек заштите животне средине Одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј,  на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), објављује :

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  

Пројекта  „ Фарма за репродукцију свиња –Прва фаза “  

на кат.парц.бр. 19831 КО Бечеј, Бечеј   

на животну средину

 

Носилац пројекта  ПГ Ена Ђурић,  Ђурђа Бранковића број 14 Нови Сад , поднео je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  ПРОЈЕКТА „Фарма за репродукцију свиња –Прва фаза “ на животну средину у Бечеју, улица Петровоселски пут бб,  на катастарској парцели  број 19831 КО Бечеј,  на територији општине Бечеј, заведен под бројем IV 06 501-67/2019.

Подаци и документација  из захтева носиоца пројекта, могу се добити на увид у просторијама надлежног органа канцеларија број 46., Трг Ослобођења 2.  Бечеј, од 30. децембра 2019.године до 08. јануара 2020. године, радним данима у времену од 10°° до 12°° часова.

 Сви заинтересовани, у року од 10 (десет) дана од дана објављивања овог обавештења, могу  доставити   своје мишљење  у писаној  форми , на адресу Општинска управа Бечеј, Трг Ослобођења 2. Бечеј .

Овај орган ће у року од 10 (десет) дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна  израда студије о процени утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.