О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребна процена утицаја затеченог стања ПРОЈЕКТА „ Објекат за клање папкара и копитара са расецањем меса папкара и копитара“ на животну средину

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине  на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09),објављује :

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу  да није  потребна процена утицаја  затеченог стања

ПРОЈЕКТА  Објекат за клање папкара и копитара са  расецањем меса 

папкара и копитара“ на животну средину

 

 

 

Носилац пројекта Миодраг Јандрић ПР  АГРОСТОК  Бечеј Иђошки пут 32 Бечеј, поднео je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја   затеченог стања ПРОЈЕКТА  „Објекат за клање папкара и копитара са  расецањем меса  папкара и копитара“  на животну средину у Бечеју, улица Иђошки пут 32,  на катастарској парцели  број 4296/1 КО Бечеј,  на територији општине Бечеј

 

Након спроведеног поступка одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања  на животну средину дана: 11. мaja 2021. године донето је решење број IV 05 501-31/2021 да није потребна  процена утицаја затеченог стања на животну средину.

 

Увид  се организују  у складу са Инструкцијама о правилима понашања у згради Општинске управе општине Бечеј у примени мера заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања.Информације  у вези са донетим решењем могу се остварити и  путем еmаilа zivotnasredina@becej.rs у року од 10 дана у периоду од 11-13 часова од дана објављивања овог обавештења

 

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине , путем овог органа.