Скупштина општине

Председник Скупштине општине: Игор Киш, социолог
Бечеј, Трг ослобођења 2
канцеларија бр: 32а

Заменик председника Скупштине општине: Атила Хорват
Бечеј, Трг ослобођења 2
канцеларија бр: 39а

Секретар Скупштине општине: Жолт Ловаши Латинчић, дипломирани правник
Бечеј, Трг ослобођења 2
канцеларија бр: 32

Заменица секретарке Скупштине општине: Ксенија Гложански, дипломирани правник
Бечеј, Трг ослобођења 2
канцеларија бр: 39

Одборници:

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ

  • АТИЛА ХОРВАТ
  • ВЕРИЦА ИЛИЋ
  • ДР ВУК РАДОЈЕВИЋ
  • ДР. БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ
  • БРАНИСЛАВ НЕШИЋ
  • ДРАГАН ЛАЗИЋ
  • ЕНДРЕ ХЕГЕДИШ
  • ЖАКЛИНА РАДИЋ КРСТИЋ
  • ЖАРКО ВИГЊЕВИЋ
  • ЖЕЉКО КОВАЧЕВ
  • ЗОРАН ГАРДИНОВАЧКИ
  • ЈЕЛА СТУПАР ГАВРИЋ
  • МАЋАШ КРИЖАК
  • АЛЕКСАНДРА РАЈИЋ
  • МИОМИР ПЕЛЕНГИЋ
  • САША МАРИЋ
  • СВЕТЛАНА ТАШКОВИЋ
  • СЛОБОДАН КВРГИЋ
  • СОФИЈА РАДОЈЕВИЋ
  • ШАНДОР НАЂ

САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР

  • ДР ВИКТОР МОЛНАР
  • ДР. РЕНАТА КАЛАПОШ
  • ДР ЂУЛА КОНЦ
  • ЖОЛТ КОВАЧ
  • ЕВА РАБ ВИРАГ
  • ЕДИТ СИЛАЂИ
  • ЗОЛТАН КИШ
  • ИГОР КИШ
  • ХЕРМИНА ЈУХАС
  • ЕНДРЕ АЛЕКСАНДЕР
  • НОРБЕРТ ШИМОН

ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – СВИ ЗА БЕЧЕЈ – др КОСАНА НЕШИЋ (ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ, МОНАРХИСТИЧКИ ФРОНТ)

  • ЗОРИЦА ЂУМИЋ
  • МР НЕНАД ТОМАШЕВИЋ

ИВИЦА ДАЧИЋ – „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)“

  • ВОЈИСЛАВ БЛАЖИН
  • НЕМАНЊА КАРАПАНЏИЋ

ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ – УЈЕДИЊЕНИ ЗА ДЕМОКРАТСКИ БЕЧЕЈ (ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ, ВОЈВОЂАНСКА ПАРТИЈА)

  • ЖЕЉКО СТАНКОВ

НАДЛЕЖНОСТ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

доноси статут општине и пословник скупштине општине,

доноси буџет и завршни рачун Општине,

утврђује стопе изворних  прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада,

доноси програм развоја Општине и појединих делатности,

доноси Просторни план и урбанистичке планове Општине и уређује коришћење грађевинског земљишта,

доноси  прописе, опште и друге акте,

расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у     грађанској

иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу,

оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, сагласно закону и врши надзор на њиховим радом,

именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом,

бира и разрешава председника Скупштине општине и заменика председника Скупштине општине,

поставља и разрешава секретара Скупштине општине,

бира и разрешава Председника Општине, Заменика председника Општине и чланове Општинског већа,

бира и разрешава Заштитника грађана Општине Бечеј,

поставља и разрешава Општинског јавног правобраниоца,

утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону,

утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта,

доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг,

прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката,

даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану,

даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу,

даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине,

подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине,

доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине, уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред надлежним органима,

оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности, као и посебна радна тела,

усваја извештај о раду и коришћењу буџетских средстава и даје сагласност на програм рада корисника буџетских средстава,

даје сагласност на годишње програме рада и  усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Општина,усваја извештај о раду Заштитника грађана Општине Бечеј,

усваја извештај о раду Заштитника грађана Општине Бечеј,

усваја извештај о раду Општинског јавног правобраниоца,

одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима и невладиним организацијама,

доноси одлуку о празнику Општине и датумима које обележава  и о  изгледу и употреби грба и заставе  Општине,

доноси одлуку о врсти награда и јавних признања, условима и начину њиховог додељивања, као и условима и начину доделе звања почасног грађанина Општине,

доноси решење о називима нових улица, тргова, заселака и других делова насељених места на својој територији и решење о промени назива улица, тргова, заселака и других делова насељених места на својој територији, уз претходну сагласност надлежног органа Аутономне Покрајине Војводине и прибављено мишљење Националног савета националне мањине,

доноси план  одбране и усклађује га с насталим променама и потребама ,

доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине,

доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на територији општине,

образује Штаб за ванредне ситуације,

даје сагласност на годишњи план рада и усваја годишњи извештај о раду Штаба за ванредне ситуације

обавља и друге послове предвиђене законом и сатутом општине.

 

СТАЛНА РАДНА ТЕЛА:

1. Савет за буџет и финансије,
2. Савет за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине,
3. Савет за друштвене делатности,
4. Савет за привреду и пољопривреду,
5. Комисија за статутарна питања,
6. Комисија за кадровска, административна питања и радне односе,
7. Комисија за представке и жалбе
8. Мандатно-имунитетска комисија