Набавка пића и других добара за потребе општинске кантине, бр. 26/19.