Озакоњење објеката и Програм пописа незаконито изграђених објеката

ЗАКОН О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА И ПРОЦЕДУРА ОЗАКОЊЕЊА

Овим законом уређују се услови, поступак и начин озакоњења објеката, односно делова објекта изграђених без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу (у даљем тексту: незаконито изграђени објекти), услови за издавање решења о озакоњењу, правне последице озакоњења, као и друга питања од значаја за озакоњење објеката.
Предмет озакоњења, у смислу овог закона, јесте објекат који је завршен у грађевинском смислу.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, када је предмет озакоњења зграда, предмет озакоњења може бити и зграда на којој су изведени само конструктивни грађевински радови (темељ, зидови, армирано бетонски или челични стубови са гредама, односно армирано бетонска таваница, кровна конструкција), са или без завршене фасаде.
Степен завршености објекта за остале објекте који су предмет озакоњења, утврђује се у зависности од врсте и намене објекта.
Предмет озакоњења не може бити објекат:
1) изграђен, односно реконструисан на земљишту неповољном за грађење(клизишта, мочварно тло и сл.);
2) изграђен, односно реконструисан од материјала који не обезбеђује трајност и  сигурност објекта;
3) изграђен на површинама јавне намене, односно на земљишту планираном за уређење или изградњу објеката јавне намене за које се, у складу са одредбама посебног закона, утврђује јавни интерес;
4) изграђен у првом степену заштите природног добра, односно у зони заштите културног добра од изузетног значаја и зони заштите културних добара уписаних у Листу светске културне баштине, односно радови на самом културном добру од изузетног значаја или добру уписаном у Листу светске културне баштине, изграђен у заштитним зонама око војних комплекса и објеката инфраструктуре посебне намене, односно изграђен, реконструисан или дограђен супротно прописима о одбрани којима су прописане посебне обавезе за изградњу објеката, као и других објеката изграђених у заштитним зонама у складу са одредбама посебних закона.
Изузетно од одредбе става 1. тач. 1)овог члана надлежни орган ће издати решење о озакоњењу, ако у поступку буде прибављен одговарајући доказ да је тај објекат стабилан, да не угрожава стабилност терена и суседне објекте.
Изузетно од одредбе става 1. тач. 3) и 4) овог члана надлежни орган ће издатирешење о озакоњењу, ако у поступку буде прибављена сагласност управљача јавног добра, односно сагласност организације надлежне за заштиту природних, односно културних добара.
Предмет озакоњења је објекат за који је поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката, до 1. фебруара 2014. године.
Предмет озакоњења је и објекат изграђен на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта, на којима је приликом извођења радова одступљено од издате грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта.
Захтеви и пријаве за легализацију поднети до 1. фебуара 2014. године, сматрају се захтевима у смислу овог закона.
У поступку озакоњења Комисја коју формира надлежни орган општине ће приступити попису нелегално изграђених објеката на парцелама по месним заједницама , односно територијланим зонама.
Након пописа објеката орган надлежан за послове издавања грађевинске дозволе ће испитати да ли су испшуњени претходни услови за озакоњење:
-да ли су изведени груби грађевински радови односно утврђен контсруктивни склоп објекта
-да ли је објекат изграђен на земљишту неповољном за грађење
-‘да ли је објекат изграђен од материјала који обезбеђује трајност и сигурност објекта
-да ли намена објекта одговара планском документу
-да ли је за објекат донето решење у ранијим поступцима којима се одбија озакоњењ
-да ли власник има одређено право на објекту односно земљишту
Када се утврди да су испуњени сви претходни услови  и постојање права у смислу овог Закона наставља поступак озакоњења и обавештава власника незаконито изграђеног објекта да у року од 30 дана од дана достављања обавештења достави елаборат геодетских радова и извештај о затеченом стању са доказом о праву на објекту и земљишту.

Евиденција незаконито изграђених објеката врши се према Програму пописа , који је јаван и објављен на званичној интернет презентацији оипштине Бечеј по зонамаодносно целинама, које је донео Начелник општинске управе Бечеј.

Позавршетку пописа незаконито изграђених објеката из једне целине , надлежни грађевински инспектор ће донети појединачна решења о рушењу таквог објекта , који се неће извршавати до правоснажног окончања поступка озакоњења, и који предметно решење доставља надлежном органу који ће покренути поступак озакоњења ако су испуњени претходни услови који су горе наведени.

Рок за попис незаконито изграђених објеката је 12 месеци од дана ступања на снагу Закона о озакоњењу објеката , односно 27.11.2016.г.

За све објекте којеи нису видљиви на сателитском снимку Р.Србије из 2015 г. грађевински иснпектор доноси решење које је извршно даном доношења.

У прилогу је захтев за озакоњење.

Захтев за озакоњење објекта

 

На основу члана 7 став 1. Закона о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/2015 ), на предлог грађевинског инспектора, Начелник општинске управе општине Бечеј, дана 18.12.2015. године донео је:

Програм пописа незаконито изграђених објеката на територији општине Бечеј

 

Евиденција о издатим решењима за озакоњење