Г Л А С за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј

парцела број 5438/2 КО Бечеј, земљиште у грађевинском реону, њива 1. класе, површине
02ха 88а 29м2, јавне својине Општине Бечеј, уписане у ЛН број 13771 КО Бечеј код РГЗ –
Служба за катастар непокретности Бечеј


Прилог: