Одлукa о доношењу Планa детаљне регулације Становање са пословањем у Бечеју – део целине 5-