О Г Л А С о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Бечеј

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број 24. 30.12.2020.

 

Нa oснoву чланова 19 и 20 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давањa у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 16/2018), члана 19. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“, бр. 6/2015 и 19/2017) и члана 34 Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ бр. 5/2019), Скупштина општине Бечеј је на VI седници одржаној дана 30.12.2020. године објавила

О Г Л А С

о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности

из јавне својине општине Бечеј

 1. Општина Бечеј отуђује непокретност у јавној својини општине Бечеј у 1/1 дела, грађевинског земљишта изван грађевинског подручја и једног објекта, а који се налазе у Бачком Градишту Доњи рит, у виђеном стању, прикупљањем писмених понуда јавним огласом и то: – парцела број 12854 КО Бачко Градиште, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја (земљиште под зградом и њива 1. класе), укупне површине 04а 13 м2 и породична стамбена зграда површине 46,00 м2 (у природи је срушена),, све уписано у ЛН број 6015 КО Бачко Градиште код РГЗ СКН Бечеј. Предметна парцела спада у зону археолошке заштите и заштитну зону подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора реке Тисе. Мере заштите су утврђене у оквиру Просторног плана општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 9/2009 и 3/2012) и Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора реке Тисе („Сл. лист АПВ“ бр. 14/2015). На предметној парцели, дозвољена је градња објеката у складу са одредбама Просторног плана општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 9/2009 и 3/2012) и Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора реке Тисе („Сл. лист АПВ“ бр. 14/2015) и то: зона кућа за одмор и рекреацију (повремено становање и викенд боравак, стални боравак уз ограничења) викендице, објекти сеоског туризма, помоћни објекти и складишта за пољопривредне производе, као и други садржаји: хоби вртови/воћњаци/виногради, зеленило, спорт и рекреација, сеоски туризам и слично. Максимални степен искоришћености за ову зону износи 30%, уз ограничење да објекат у основи не прелази 200,00м2. На предметној парцели, за све грађевинске радове у еколошком коридору, зони парка природе „Стара Тиса“ код Бисерног острва потребно је прибавити услове за предузимање мера техничке заштите као и сагласност на пројектну документацију од надлежног органа Покрајинског завода за заштиту природе. На предметној парцели није дозвољена изградња индустријских објеката, објеката свих бучних делатности, објеката за бављење интензивним сточарством, садржаја централних функција као и изградња нових објеката за стално становање.
 2. Право учешћа имају сва физичка лица, правна лица и предузетници.
 3. Непокретност се отуђује из јавне својине Општине Бечеј најмање по процењеној тржишној вредности непокретности утврђеној актом надлежног пореског органа у почетном износу од 454.401,82 динара.
 4. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене.
 5. Лице, коме се непокретност отуђује у својину, дужно је да исплати уговорену цену непокретности једнократно у целости у року од 30 дана од дана закључења уговора о купопродаји непокретности или у највише 12 месечних рата, уз пружање прописаних средстава обезбеђења плаћања. У случају плаћања на рате висина сваке месечне рате се утврђује тако што се укупна уговорена цена, умањена за уплаћени гарантни износ, прерачуна и искаже у еврима (према динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан закључења уговора) и подели на уговорени број месечних рата, при чему утврђена висина месечне рате на дан закључења уговора не може бити мања од 10 евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије. Месечне рате утврђене у еврима се исплаћују до 15-тог у текућем месецу у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате, при чему прва месечна рата доспева на наплату у месецу који следи после месеца у коме је закључен уговор. Купац непокретности је дужан да, као средство обезбеђења плаћања на рате, у тренутку закључења уговора достави: 1. правно лице – неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи на укупан износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца од дана доспећа последње рате или доказ о успостављеној хипотеци на објекту који вреди најмање у висини укупног износа недоспелих рата, а у корист Општине Бечеј 2. физичко лице (предузетници и грађани) – доказ о успостављеној хипотеци на објекту који вреди најмање у висини укупног износа недоспелих рата, а у корист Општине Бечеј. Општина Бечеј, као продавац и Купац непокретности могу, као средство обезбеђења плаћања на рате, да уговором о купопродаји непокретности уговоре успостављање терета хипотеке у висини уговорене цене непокретности које је предмет уговора, ревалоризоване у складу са одредбама уговора и важећим прописима, до њене коначне исплате, а на непокретности која је предмет уговора и у корист Општине Бечеј.
 6. Лица која желе да поднесу понуду по овом Огласу дужна су да, на рачун буџета Општине Бечеј број: 840-1029804-69, уплате депозит у износу од 10% од почетног износа цене за непокретност односно 45.440,20 динара. Понуђачу, чија понуда буде изабрана као најповољнија, положени депозит се урачунава као део унапред уплаћене цене, након закључења уговора о отуђењу непокретности. Понуђачу који не успе по овом Огласу депозит ће бити враћен у року од 8 дана од дана достављања обавештења о закључењу Уговора о отуђењу непокретности. Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор или не плати купопродајну цену или накнадно одустане, нема право на повраћај депозита.
 7. Пoнудa кoja сe дoстaвљa, поред наведеног фиксног номиналног динарског износа који се нуди за непокретност а који мора бити исти или већи од почетног износа утврђеног јавним огласом, oбaвeзнo сaдржи: – податке о подносиоцу и то за: 1. физичка лица –име, презиме, адресу, ЈМБГ, број телефона и број и фотокопију личне карте (очитане податке личне карте), 2. прeдузeтникe – име, презиме, адресу, ЈМБГ, број телефона и број и фотокопију личне карте (очитане податке личне карте) предузетника, назив радње и седиште, мaтични брoj, извод из регистра надлежног органа и фотокопију потврде о додељеном пореском идентификационом броју, 3. прaвнa лицa: нaзив и сeдиштe, мaтични брoj, број телефона, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и фотокопију потврде о додељеном пореском идентификационом броју, – изјаву да непокретност купује у виђеном стању, као и да прихвата све услове из огласа – дoкaз o уплaти дeпoзитa и број рачуна на који ће се извршити евентуални повраћај депозита. У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено. Понуде морају бити потписане од стране овлашћених лица понуђача. Пoднoсиoци нeблaгoврeмeних или нeпoтпуних пoнуда нe мoгу учeствoвaти у пoступку прикупљaњa писмeних пoнудa, a нeблaгoврeмeнe или нeпoтпунe пoнудe сe oдбaцуjу.
 8. Заинтересована лица могу извршити увид у документацију и разгледати непокретност, за време трајања огласа сваког радног дана у периоду од 8:00 до 13:00 часова, уз претходну најаву Одељењу за имовинско правне послове.
 9. Заинтересовани могу своје понуде достављати лично или путем поште у затвореној коверти са назнаком “ПОНУДА ПО ОГЛАСУ ЗА ОТУЂЕЊЕ парц. бр. 12854 КО Б Градиште – НЕ ОТВАРАТИ”, дoк сe нa зaдњoj стрaни кoвeртe нaзнaчaвa имe, oднoснo нaзив и aдрeсa пoднoсиoцa пoнудe, а најкасније у року од 30 дана од дана објављивања огласа до 14:00 часова, на адресу: Општина Бечеј 21 220 Бечеј Трг ослобођења бр. 2.
 10. Отварање понуда ће се извршити у року од 3 дана од дана истека рока за прикупљање понуда у 12:00 часова у просторијама Одељења за имовинско правне послове Општинске управе у Бечеју ул. Уроша Предића бр. 3, о чему ће сви понуђачи бити благовремено обавештени. Поступак отварања понуда спроводи Комисија, коју је образовала Скупштина општине Бечеј, јаван је и могу да присуствују сва заинтересована лица. Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи јавном отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.
 11. Поступак разматрања приспелих понуда ће се спровести уколико је на оглас приспела најмање једна благовремена и потпуна понуда.
 12. Решење о избору најповољнијег понуђача и отуђењу непокретности донеће Скупштина општине Бечеј, а исто ће бити достављено свим учесницима на огласу, са упутством о правном леку.
 13. На основу овог Решења ће се закључити уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Бечеј, којим ће се регулисати сва међусобна права и обавезе. Све трошкове везане за закључење и реализацију уговора сносиће купац непокретности.
 14. Овај оглас се објављује на званичном интернет сајту Општине Бечеј и у дневном листу „Дневник“ на српском и мађарском језику, а рок за подношење понуда се рачуна од дана објављивања огласа у дневном листу „Дневник“.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Киш Игор, c.p

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I 464-883/2020
Дана:30.12.2020. године
Б Е Ч Е Ј