О Г Л А С за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј

парцела број 5429/5 КО Бечеј, градско грађевинско земљиште, пашњак 1. класе,
(површине 2ха 01а 90м2 ), и земљиште уз зграду и други објекат, (површине 11а 92м2),
укупне површине 02ха 13а 82м2, јавне својине Општине Бечеј, уписане у ЛН број 13771 КО
Бечеј код РГЗ – Служба за катастар непокретности Бечеј.


Прилог: