О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања ПРОЈЕКТА „ Базна станица НС 109, НСУ 109 НСО 109 ПОЉАНИЦЕ“ на животну средину кат.парц.бр. 17066 КО Бечеј

Одсек заштите животне средине Одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј,  на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), објављује :

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања ПРОЈЕКТА  „ Базна станица НС 109, НСУ 109 НСО 109 ПОЉАНИЦЕ

на животну средину кат.парц.бр.  17066 КО Бечеј

 

Носилац пројекта   Телеком Србија предузеће за телекомуникације а. д. Београд Таковска 2   ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ Сектор за мрежне операције  Служба за мрежне операције  Нови Сад-уређаји Нови Сад, Народних хероја 2, поднео je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања  ПРОЈЕКТА „Базна станица НС 109, НСУ 109 НСО 109 ПОЉАНИЦЕ“ на животну средину у Пољаницама, на  катастарској парцели  број 17066 КО Бечеј,  на територији општине Бечеј, предмет број IV 05 501-3/2021.

Подаци и документација  из захтева носиоца пројекта, могу се добити на увид у просторијама надлежног органа канцеларија број 46., Трг Ослобођења 2. Бечеј, од  08. до 18.фебруара 2021. године, радним данима у времену од 11°° до 13°° часова.

Увид  се организују  у складу са Инструкцијама о правилима понашања у згради Општинске управе општине Бечеј у примени мера заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања. 

Сви заинтересовани, у року од 10 (десет) дана од дана објављивања овог обавештења, могу  доставити   своје мишљење  у писаној  форми , на адресу Општинска управа Бечеј, Трг Ослобођења 2. Бечеј .

Овај орган ће у року од 10 (десет) дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна  израда студије о процени утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.