О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „Доградња анекса за смештај сушаре типа NIGОS 3 ( фаза I) и доградња санитарног гардеробног чвора ( фаза II) “ кат.парц.бр. 23750/1 КО Бечеј на животну средину