О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „Доградња објекта акумулаторске станице“ на животну средину у Бечеју, Индустријска бр.1, на кат. парц. број 23750/1 КО Бечеј на територији општине Бечеј