О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу којим је одређен обим и садржај студије о процени утицаја пројекта -Погон за производњу текстурираног сојиног протеинског концентрата ТСПЦ-а ( П+О,П+1 и П+2)-ФАЗА 1 и Анекс погона за производњу ТСПЦ-а ( П+О и П+1) ФАЗА 2- кат. парцелиа број 23750/1 КО Бечеј на животну средину

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја пројекта              „ Погон за производњу текстурираног сојиног протеинског концентрата  ТСПЦ-а        (П+О,П+1 и П+2)-ФАЗА 1 и Анекс погона за производњу ТСПЦ-а (П+О и П+1) ФАЗА2   на животну средину у Бечеју,  на катастарској парцели  број 23750/1 КО Бечеј   на територији општине Бечеј ( број: IV 06 501-52/2020)

 

 

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, на основу члана 10., 14.и 17 , а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  објављује :

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу којим је одређен обим и садржај студије

о процени утицаја пројекта Погон за производњу текстурираног сојиног протеинског концентрата  ТСПЦ-а ( П+О,П+1 и П+2)-ФАЗА 1 и

Анекс погона за производњу ТСПЦ-а ( П+О и П+1)  ФАЗА 2“

 кат. парцелиа број 23750/1 КО Бечеј   на животну средину

 

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео решење којим се одређује  обим и садржај Студије о процени утицаја   ПРОЈЕКТА             „Погон за производњу текстурираног сојиног протеинског концентрата  ТСПЦ-а (П+О,П+1 и П+2) ФАЗА 1 и Анекс погона за производњу ТСПЦ-а ( П+О и П+1)  ФАЗА 2 “  на животну средину у Бечеју,  на катастарској парцели  број 23750/1 КО Бечеј,  на територији општине Бечеј,  носиоца   „СОЈАПРОТЕИН“ д.о.о.  Бечеј  из Бечеја улица Индустријска  бр.1, Бечеј.

 

Увид у донето решење  број IV 06 501-52/2020 од 21. септембра  2020. године о обиму и садржају Студије може се извршити  у  згради Општине Бечеј у просторији надлежног органа канцеларија број 46., Трг Ослобођења 2. Бечеј, сваког радног дана од 11°°-13°° часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења,  и на сајту општине Бечеј  www.becej.rs

 

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу  Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду   путем овог органа.