О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу  да није  потребна процена утицаја   Пројекта -Спалионица-пећ за спаљивање споредних производа животињског порекла капацитета до 50kg/h- , Бечеј    на животну средину

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине  на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09),објављује :

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу  да није  потребна процена утицаја  

Пројекта „Спалионица-пећ за спаљивање споредних производа животињског порекла капацитета до 50kg/h“ , Бечеј   

на животну средину

 

Носилац пројекта Миодраг Јандрић ПР  АГРОСТОК  Бечеј“ Иђошки пут 32 Бечеј, поднео je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја  ПРОЈЕКТА „Спалионица-пећ за спаљивање споредних производа животињског порекла капацитета до 50kg/h“    на животну средину у Бечеју, улица Иђошки пут 32,  на катастарској парцели  број 4296/1 КО Бечеј,  на територији општине Бечеј

Након спроведеног поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину дана: 27. марта 2020. године донето је решење број IV 06 501-20/2020 да није потребна  процена утицаја на животну средину.

Због ванредног стања  информације  у вези са донетим решењем могу се остварити путем еmаilа zivotnasredina@becej.rs у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу на донето Решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине , путем овог органа.