О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребна процене утицаја ПРОЈЕКТА „Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачко Петрово Село“ кат.парц.бр. 2633 КО Бачко Петрово Село на животну средину

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине на основу члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04 и 36/09),објављује :

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу да није потребна процене утицаја

ПРОЈЕКТА Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља

Бачко Петрово Село кат.парц.бр. 2633 КО Бачко Петрово Село

на животну средину

Носилац пројекта Општина Бечеј Трг ослобођења бр. 2, поднела je захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачко Петрово Село на животну средину у Бачком Петровом Селу на катастарској парцели број 2633 КО Б.П.Село, на територији општине Бечеј.

Након спроведеног поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину дана: 20. октобра 2021. године донето је решење број предмет број IV 05 501-55/2021 да није потребна процене утицаја назначеног пројекта на животну средину.

Увид у донету решење можe се извршити у просторијама надлежног органа, канцеларија бр. 46. Трг Ослобођења 2. Бечеј. сваког радног дана од 11-13 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Увид се организују у складу са Инструкцијама о правилима понашања у згради Општинске управе општине Бечеј у примени мера заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу на донето Решење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине , путем овог органа.