Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиу животне средине

  • врши управне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено општини у области урбанизма, просторног планирања, заштите животне средине, стамбеној и комуналној области, области грађевинског земљишта и грађења,

 

  • предлаже и припрема нацрте аката које доноси скупштина општине, председник општине и општинско веће у областима

 

   • просторног и урбанистичког планирања,

 

   • уређења и коришћења градског грађевинског земљишта,

 

   • комуналног опремања и коришћења комуналних објеката,задовољења одређених потреба у комуналној области,

 

   • саобраћаја,

 

   • заштите животне средине.

 

  • непосредно спроводи прописе општине и врши инспекцијски надзор у области грађења, задовољења одређених комуналних потреба, саобраћаја, просторног и урбанистичког плана и уређења простора и заштите животне средине,

 

  • предлаже решења за изградњу и уређење простора, коришћење и уређење градског грађевинског земљишта, изградње и уређења комуналне инфраструктуре, коришћење комуналних објеката,

 

  • врши имовинско правне послове у области експропријације, арондације градског грађевинског земљишта, врши конверзију права коришћења у право својине уз накнаду и друго,

 

  • врши и друге послове поверене од стране скупштине општине, председника општине, општинског већа и начелника општинске управе.