Author Archives for Attila

ОБАВЕШТЕЊЕ о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта „Базна станица мобилне телефоније НСУ 283, НСЛ 283 НСО283 БЕЧЕЈ-СЕВЕР“ на животну средину

октобар 15, 2021 9:30 am Published by Comments Off on ОБАВЕШТЕЊЕ о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта „Базна станица мобилне телефоније НСУ 283, НСЛ 283 НСО283 БЕЧЕЈ-СЕВЕР“ на животну средину

Општинска управа Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој  и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине, на основу... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „ Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачко Градиште“ на животну средину катастарским парцелама број 418 и 419 КО Бачко Градиште

октобар 8, 2021 10:17 am Published by Comments Off on О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „ Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачко Градиште“ на животну средину катастарским парцелама број 418 и 419 КО Бачко Градиште

Одсек заштите животне средине Одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј,  на основу... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачко Петрово Село“ на животну средину кат.парц.бр. 2633 КО Бачко Петрово Село

октобар 8, 2021 10:16 am Published by Comments Off on О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „Постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бачко Петрово Село“ на животну средину кат.парц.бр. 2633 КО Бачко Петрово Село

Одсек заштите животне средине Одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј,  на основу... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „ Реконструкција и доградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бечеј“ на животну средину катастарска парцела број 25078/1 КО Бечеј

октобар 8, 2021 10:14 am Published by Comments Off on О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „ Реконструкција и доградња постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Бечеј“ на животну средину катастарска парцела број 25078/1 КО Бечеј

Одсек заштите животне средине Одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј,  на основу... View Article


Obaveštenje o sufinansiranju troškova svakodnevnog prevoza u međumesnom saobraćaju prilikom kupovine mesečnih karata za studente

септембар 23, 2021 9:22 am Published by Comments Off on Obaveštenje o sufinansiranju troškova svakodnevnog prevoza u međumesnom saobraćaju prilikom kupovine mesečnih karata za studente

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е суфинансирање  трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају приликом куповине месечних... View Article


ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја Пројекта „Базна станица мобилне телефоније НСУ 283, НСЛ 283 НСО283 БЕЧЕЈ-СЕВЕР“ на животну средину кат.парц.бр. 20211 КО Бечеј ул.Петровоселски пут бр. 143 Бечеј,

септембар 15, 2021 8:02 am Published by Comments Off on ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја Пројекта „Базна станица мобилне телефоније НСУ 283, НСЛ 283 НСО283 БЕЧЕЈ-СЕВЕР“ на животну средину кат.парц.бр. 20211 КО Бечеј ул.Петровоселски пут бр. 143 Бечеј,

Општинска управа Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој  и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине, на основу... View Article


О Г Л А С о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Бечеј

септембар 9, 2021 7:00 am Published by Comments Off on О Г Л А С о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Бечеј

Нa oснoву чланова 19 и 20 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давањa у закуп ствари... View Article


О Г Л А С за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј

септембар 8, 2021 2:43 pm Published by Comments Off on О Г Л А С за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј

На основу члана 99 Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13,... View Article


ОБАВЕШТЕЊЕ о одбијању захтева за давање сагласности на  Студију о процени     утицаја Прojeктa „Изградња производне хале П+О/ П+Галерија са пратећим садржајем- II фаза – увођење технологије бојења“ на животну средину

септембар 3, 2021 9:33 am Published by Comments Off on ОБАВЕШТЕЊЕ о одбијању захтева за давање сагласности на  Студију о процени     утицаја Прojeктa „Изградња производне хале П+О/ П+Галерија са пратећим садржајем- II фаза – увођење технологије бојења“ на животну средину

Општинска управа Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој  и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине, на основу... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу  да је потребна израда студије  процене утицаја  ПРОЈЕКТА  „ Базна станица мобилне телефоније  НС 28, НСУ 28, НСЛ 28  НСО28  БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО“   кат.парц.бр.  9939/2 КО Бачко Петрово Село  на животну средину 

август 30, 2021 8:05 am Published by Leave your thoughts

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине  на... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу  да није  потребна процена утицаја затеченог стања ПРОЈЕКТА  „ Базна станица мобилне телефоније НС 110, НСУ 110 НСО 110 РАДИЧЕВИЋ“   кат.парц.бр.  126/2 КО Радичевић  на животну средину    

август 30, 2021 8:00 am Published by Leave your thoughts

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине  на... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу  да је потребна израда студије  процене утицаја  ПРОЈЕКТА  „ Базна станица мобилне телефоније  НСУ 283, НСЛ 283  НСО283  БЕЧЕЈ-СЕВЕР“   кат.парц.бр.  20211 КО Бечеј ул.Петровоселски пут бр. 143  на животну средину

август 30, 2021 7:18 am Published by Leave your thoughts

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине, Одсек заштите животне средине  на... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „ Базна станица НС 28, НСУ 28,НСЛ28, НСО 28 БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО“ на животну средину кат.парц.бр. 9939/2 КО Бачко Петрово Село

август 6, 2021 8:59 am Published by Leave your thoughts

Одсек заштите животне средине Одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј,  на основу... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „ Базна станица НСУ 283, НСЛ283, НСО 283 БЕЧЕЈ-СЕВЕР“ на животну средину кат.парц.бр. 20211 КО БЕЧЕЈ

август 6, 2021 8:57 am Published by Leave your thoughts

Одсек заштите животне средине Одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј,  на основу... View Article


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченогстања ПРОЈЕКТА „ Базна станица НС 110, НСУ 110, НСО 110 РАДИЧЕВИЋ“ на животну средину кат.парц.бр. 126/2 КО Радичевић

август 6, 2021 8:52 am Published by Leave your thoughts

Одсек заштите животне средине Одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј,  на основу... View Article


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВA ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊИХ НАГРАДА за 2021. годину организацијама и грађанима за значајна остварења у привреди, науци, уметности, спорту и другим областима, чија је делатност, односно дело допринело привредном и друштвеном развоју и угледу општине Бечеј

јун 11, 2021 7:48 am Published by Leave your thoughts

На основу члана 7. Одлуке о установљавању годишње награде општине Бечеј и додели звања почасног грађанина општине Бечеј („Службени лист... View Article


О Г Л А С о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Бечеј

јун 4, 2021 7:45 am Published by Leave your thoughts

Нa oснoву чланова 19 и 20 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давањa у закуп ствари... View Article


О Г Л А С о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Бечеј

јун 4, 2021 6:30 am Published by Leave your thoughts

Нa oснoву чланова 19 и 20 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давањa у закуп ствари... View Article