ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА , ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА, НА ПАРЦЕЛИ БРОЈ 7929/11 К.О. БЕЧЕЈ У БЕЧЕЈУ