Урбанизам и грађевинарство

Рад са странкама од 8:00 до 13:00
ШЕФ ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО: Иштван Кош

 

Бечеј, Трг Ослобођења 2
канцеларија број 45
Рад са странкама:
OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR šalter br 9
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

 

ПОСТУПАЊЕ У ОКВИРУ УРБАНИСТИЧКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА

Формулари се могу преузети у ОПШТИНСКОМ УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ шалтер бр. 9

Захтев за издавање информације о локацији

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Копија плана парцеле
 • Доказ о власништву са конверзијом права на земљишту
 • Доказ о уплати административне таксе

Захтев за издавање локацијских услова

Електронски сервис за издавање локацијске дозволе можете пронаћи на порталу електронске управе Републике Србије www.euprava.gov.rs

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Копија плана парцеле
 • Копија плана водова
 • Доказ о  праву на земљишту
 • Урбанистички услови
 • Доказ о уплати административне таксе

Одобрење за радове по члану 145. Закона о планирању и изградњи

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Копија плана парцеле
 • Копија плана водова
 • Доказ о праву на земљишту
 • Идејни пројекат односно главни пројекат односно технички опис и попис радова на инвестиционом одржавању
 • Доказ о уплати административне таксе
 • Доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта

 

Захтев за издавање грађевинске дозволе

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Доказ о власништву о праву на земљишту(право закупа , право својине)
 • Локацијски услови
 • Пројекат за грађевинску дозволу са извештајем о извршеној техничкој контроли
 • Доказ о уплати административне таксе
 • Доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта (предаје се код пријаве радова)

Захтев за издавање употребне дозволе

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Извештај Комисије за технички преглед
 • Пројекат изведеног стања
 • Елаборат геодетских радова за изведени објекат и подземне инсталације
 • Сертификат о енергетским својствима објекта
 • Грађевинска дозвола
 • Доказ о уплати административне таксе

Захтев за издавање решења о одобрењу за уклањање објекта

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Фотокопија Копија плана парцеле са назначеним објектом
 • Препис листа о власништву-доказ о власништву
 • Пројекат уклањања објекта
 • Доказ о уплати административне таксе

Захтев за издавање потврде за пројекат парцелације односно препарцелације

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Копија плана парцеле
 • доказ о власништву-препис листа о власништву из РГЗ
 • Пројекат геодетског обележавања
 • Пројекат парцелације
 • Доказ о решеним имовинско-правним односима за све катастарске парцеле
 • Доказ о уплати административне таксе

Захтев за издавање одобрења за коришћење јавне површине

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Доказ о закупу јавне површине
 • Идејни пројекат диспозицију објекта -површине
 • Урбанистичке услове за постављање објекта
 • Саобраћајне и друге сагласности
 • Доказ о уплати таксе

Захтев за издавање допунског решења за допуну решења за употребу објекта по раније важећем Закону

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Број решења
 • доказ о правној заинтересованости странке
 • копија плана
 • Доказ о уплати административне таксе

Захтев за издавање потврде плана посебних делова зграде -етажирање

Потребна документа

 • Типски захтев
 • План посебних делова зграде
 • Доказ о власништву
 • Копија плана
 • Доказ о уплати таксе

Захтев за издавање уверења да је објекат грађен пре 1965 г.

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Доказ о праву својине
 • Копија плана
 • Извештај грађевинског вештака о објекту
 • Доказ о уплати таксе

Захтев за издавање потврде о усаглашености темеља

Потребна документа

 • Типски захтев
 • Геодетски снимак израђених темеља
 • Копија плана
 • Доказ о уплати таксе

Захтев за издавање уверења да ли је објекат у грађевинској или ванграђевинској зони увидом у планске документе органа (члан 161.ЗУП-а)

Потребна документа:

 • Препис листа непокретности РГЗ
 • Таксе

Захтев за промену намене пољопривредног земљишта

Потребна документа:

 • Препис листа непокретности
 • Од Републичке управе прихода вредност земљишта
 • Обрачун и таксе за ппромену намене земљишта

 

Tипскe зaхтeвe у .ott или .odt (oпeнoфис) фoрмaту мoжeтe прeузeти oвдe: