Привреда

Рад са странкама од 8:00 до 13:00

Начелник одељења за привреду и развој:

 • Жељко Плавшић

Канцеларија:
Бечеј, Трг Ослобођења 2
канцеларија: 15 – на спрату десно
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

Више информација можете наћи на wеб страници одељења за привреду и развој на адреси www.privreda.becej.rs

У одељењу се врше следећи послови:

 1. послови промоције економског потенцијала општине,
 2. информисање и промоција конкурса у области запошљавања и развоја привредних делатности и пружање помоћи приликом аплицирања,
 3. сарадња са привредним удружењима, кластерима и коморама,
 4. стимулисање и охрабривање бизниса,
 5. 0предлагање и учешће у пословима формирања и рада општинских фондова за развој,
 6. контакти са инвеститорима,
 7. контакти са локалним привредним субјектима,
 8. сарадња са Националном службом за запошљавање – филијалом Бечеј,
 9. партиципација у креирању стратегије развоја, акционих планова и пројеката општине Бечеј и реализација истих у делу који се односи на рад овог одељења,
 10. одржавање и унапређење односа са државним институцијама,
 11. креирање и ажурирање веб сајта одељења и база података,
 12. писање предлога пројеката за домаће и ЕУ фондове,
 13. послови везани за пољопривреду,
 14. послови везани за регистрацију предузетника,
 15. послови везани за управљање системом квалитета у Општинској управи Бечеј.

Информисање и промоција конкурса у области запошљавања и привреде

Информисање и пружање помоћи грађанима општине приликом аплицирања на конкурсе Фонда за развој АПВ, помоћ учесницима конкурса при прикупљању потребне документације, пријем, контрола, обједињавање и евиденција кредитних захтева по конкурсима Промоција и презентација кредитних линија за предузетнике фондова, министарстава и покрајинских секретаријата, помоћ учесницима конкурса при прикупљању потребне документације.

Пoслoви кaнцeлaриje вeзaнe зa рeгистрaциjу прeдузeтникa, издaвaњe тaкси oдoбрeњa и лeгитимaциja, oдoбрeњa зa прoдужeњe рaднoг врeмeнa угoститeљских oбjeкaтa кaнцeлaриja: 11,

канцеларија: 11,
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

РEГИСTРAЦИJA ПРEДУЗETНИКA

На овој реферади се ради са странкама из области приватног предузетништва.
Пошто је Општина потписала споразум о међусобној сарадњи са Агенцијом за привредне регистре са седиштем у Београду почев од 01.01.2006. године, ова служба послује у оквиру Општине али као канцеларија за пријем документације неопходне за регистрацију предузетника на територији Општине. Општина обезбеђује да ће Канцеларија вршити пријем свих захтева поднетим у циљу регистрације предузетника, а ради прослеђивању исте Агенцији, као и ради достављања аката Агенције лицима који су подносиоци документације, уколико захтевом подносиоца пријаве Општина буде одређена за пријем аката Агенције. Потребни формулари за отварање, промене и затварање предузетника, односно цене појединих услуга се налазе на страници:www.apr.gov.rs

AУTO TAКСИ ПРEВOЗ

Дoнoшeњeм Oдлукe o aутo-тaкси прeвoзу – кoja сe примeњуje oд 01.06.2011.гoдинe, Oдeљeњe je нaдлeжнo зa утврђивaњe услoвa зa oбaвљaњe тaкси прeвoзa – дoнoшeњeм oдoбрeњa зa oбaвљaњe тaкси прeвoзa кoje je прeтхoдни услoв зa рeгистрaциjу прeдузeтничкe рaдњe, дoнoси рeшeњa o oдрeђивajу eвидeнциoнoг брoja зa тaкси вoзилo, дoнoси рeшeњa o тaкси лeгитимaциjи тaкси вoзилa и тaкси лeгитимaциjи тaкси вoзaчa, издaje тaкси лeгитимaциje зa тaкси вoзилa, тaкси лeгитимaциje зa тaкси вoзaчa, кao и нaлeпницe зa тaкси тaблу (сa брojeм вoзилa и грбoм Oпштинe Бeчej) и нaлeпницу сa брojeм лeгитимaциje зa вeтрoбрaнскo стaклo.

ПРOДУЖEЊE РAДНOГ ВРEMEНA УГOСTИTEЉСКИХ OБJEКATA

Дoнoшeњeм Oдлукe o рaднoм врeмeну угoститeљских, тргoвинских И зaнaтских oбjeкaтa нa тeритoриjи пштинe Бeчej – кoja сe примeњуje oд 19.07.2014.гoдинe, Oдeљeњe je нaдлeжнo дa издaвaњe Oдoбрeњa зa прoдужeњe рaднoг врeмeнa угoститeљских oбjeкaтa.

Зaхтeв зa издaвaњe oдoбрeњa зa прoдужeтaк рaднoг врeмeнa угoститeљскoг oбjeктa

 

Јединствени шалтер за производне услуге (One Stop Shop)

канцеларија: 11,
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

Јединствени шалтер је служба која улагачу (домаћем или страном) омогућава да на једном месту добије све потребне информације везано за финансирање, закупе, власништво, техничке норме, дозволе, правна питања и слично. Како би задовољио потребе корисника, шалтер ће пружати комплетну и ефикасну услугу и имаће за циљ да убрза и поједностави процедуру кроз коју инвеститор пролази при започињању пословања и да помогне у решавању проблема који се могу јавити током процедуре. Шалтер је место где ће се предавати сви захтеви, поднесци, документација, исправе и друга документа и где ће се клијенту након обављене процедуре уручити комплетирана документација коју издају надлежни органи и организације а везано за поднесен захтев.

Прилози:

Одређивање категорије објекта за смештај туриста

Захтев за одређивање категорије објекта за смештај туриста се предаје у канцеларију Писарнице, соба број 3. Захтев се подноси појединачно за сваку кућу и стан за одмор, односно собу ако се у оквиру стамбене зграде издаје само једна соба, а за одређивање категорије соба за изнајмљивање у оквиру исте стамбене зграде подноси се заједнички захтев за све собе. У захтеву се наводи и укупан број соба груписаних према категорији која се тражи.

Пратећа документа:

 • захтев за одређивање категорије објекта за смештај туриста
 • Доказ о власништву над наведеним објектом
  1. оверену фотокопију власничког листа
  2. уколико непокретност није укњижена доставити фотокопију уговора о купопродаји, откупу и сл.
 • Фотокопију личне карте
 • Изјаву о испуњености санитарних услова
 • Доказ о уплаћеним таксама:
  1. Сврха уплате: Републичка административна такса
   Прималац: Буџет Републике Србије
   Износ: 450,00 динара
   Уплатни рачун: 840-742221843-57
   Број модела: 97
   Позив на број:32-022
   Шифра плаћања:153
  2. Сврха уплате:Општинска админист. Такса
   Прималац: Општинска Управа Бечеј
   Износ: 200,00 динара
   Уплатни рачун :840-745151843-03
   Број модела: 97
   Позив на број: 56-208
   Шифра плаћања: 153

Контакти:

Жељко Плавшић – начелник одељења за привреду и развој

канцеларија: 15,,
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик) ,
е-маил: zeljko.plavsic@becej.rs

Љубомир Врачарић – пројектни менаџер одељења за привреду и развој

канцеларија: 14,,
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик) ,
е-маил: ljubomir.vracaric@becej.rs

Никола Поповић – самостални стручни сарадник на пословима пројектног менаџмента

канцеларија: 15,,
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик) ,
е-маил: nikola.popovic@becej.rs

Марија Коровљев – самостални стручни сарадник за послове предузетништва

канцеларија: 11,,
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик) ,
е-маил: kancelarija23@stcable.net

Бојан Мандић – виши сарадник на пословима за привреду – маркетинг

канцеларија: 15,,
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик) ,
е-маил: privredabecej@gmail.com

Зоран Поповић – стручни сарадник на пословима за пољопривреду

канцеларија: 13,,
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)