Овера потписа и преписа

Рад са странкама од 8:00 до 13:00

Референт: Чиплић Милош

Канцеларија

Бечеј, Трг Ослобођења 2
OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR šalter br 3
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

 

Орган општине омогућује грађанима да помоћу преписа остваре одређена права у поступку пред надлежним државним или судским органом. Да би остварио ово право, грађанин подноси исправу пред службеним лицем које врши оверу и својеручно потписује и изјављује да је рукопис написан његовом руком.
Грађанин је дужан да службеном лицу покаже на увид личну карту или другу исправу ради провере идентитета. Уколико грађанин не поседује личну карту, свој идентитет може доказати изјавом два сведока који га познају и поседују личну карту.
Оверава се одмах.

Потребна документација:

 • Овера потписа
 • најмање два примерка докумената на коме треба оверити потпис
 • лице чији се потпис оверава мора бити лично присутно и имати личну карту са собом
 • административна такса
 • Овера рукописа
 • најмање два примерка рукописа
 • административна такса за један рукопис
 • Овера преписа (фотокопија)
 • Да би се извршила овера преписа, грађанин подноси захтев надлежном органу општине за послове опште управе. Оверава се одмах.
  Потребна документација:

 • оригинал документа
 • најмање два примерка фотокопије или преписа докумената
 • административна такса
 • Овера преписа списа из управног поступка
 • Грађанин има право да тражи оверен препис списа и аката из предмета у управном поступку код надлежног овлашћеног органа општинске управе.
  Орган је дужан да одмах изда оверен препис. Препис акта или списа оверава службено лице које је водило управни поступак.

 • пријем захтева, молби, жалби и других поднесака непосредно од грађана
 • административна такса