Локална Пореска администрација

Рад са странкама од 8:00 до 13:00

Начелник одељења: Тобџић Десанка

Канцеларија:

Бечеј, Уроша Предића 3. 
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

ИМОВИНА ПРАВНИХ ЛИЦА

Пријава имовине правних лица
Потребна документа:

 • Образац ППИ-1 подноси се до 31. марта текуће године
 • Извод из пословних књига са стањем 31. децембар претходне године

Пријава нове фирме
Потребна документа:

 • Извод из АПР

 

ИМОВИНА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Пријава имовине физичких лица
Потребна документа:

 • Образац ППИ-2 подноси се најкасније 15 дана након стицања имовине
 • Извод из катастра непокретности

 

Локална пореска администрација издаје следећа уверења:

 • остваривање права код иностраних дипломатских/конзуларних представништава
 • остваривање субвенције код ЈКП
 • за оверу здравствене књижице
 • право из ино пензијско инвалидског осигурања
 • право у складу са Законом о социјалној заштити и обавезној сигурности грађана
 • остваривање права у складу са Законом о становању
 • права из области социјалне заштите
 • рефундација трошкова војне вежбе
 • доказ у смислу Закона о запошљавању – завод за запошљавање

Прописи

Обрасци

Контролне листе

Списак дужника

Списак дужника предузетника на дан 30.06.2017. 

Списак дужника правних лица на дан 30.06.2017 

СПИСАК РЕШЕЊА