Саобраћајнa инспекцијa

Рад са странкама од 8:00 до 14:00
ШЕФ ОДСЕКА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР: M.Sc Крунић Љубица
Саобраћајни инспектор: Ћук Небојша

Канцеларија: 50b

Бечеј, Трг Ослобођења 2
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

 

Кодекс понашања и етике инспектора:

 План рада:

План инспекцијског надзора за 2018. годину

План инспекцијског надзора за 2019. годину

план инспекцијског надзора за 2019. годину за ТУРИЗАМ

План инспекцијског надзора за 2020. годину за УГОСТИТЕЉСТВО

Информације о изостанку обавештења о надзору:

Годишњи извештај:

годишњи_извештај 2016

годишњи_извештај 2017

годишњи извештај 2018

Прописи у употреби:

Контролне листе:

П о с л о в и :

  • Инспекцијски надзор локалних путева и улица
  • Инспекцијски надзор коришћења обале и воденог простора
  • Инспекцијски надзор и контрола у области локалног превоза путника, терета и ствари и то: линијског, ванлинијског и превоза за сопствене потребе
  • Инспекцијски надзор и контрола паркирања у насељеном месту Бечеј

 

Саобраћајна инспекција општине Бечеј спроводи радње у управном поступку, излази на терен по представкама грађана, по службеној дужности и на тај начин активно учествује у решавању саобраћајне проблематике, а у складу са Законом о  путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/2018), Законом о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ бр. 68/15 и 41/2018), Законом о превозу терета у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ бр. 68/15 и 41/2018),Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“ број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 и др. Закон и 9/2016 – одлука УС) и осталим подзакосним актима донетим на основу ових Закона.

Грађани могу поднети следеће поднеске:

Сви захтеви се могу предати на шалтеру број 8 у ОПШТИНСКОМ УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ
или путем поште на адресу:
Општинска управа Бечеј,
Одсек за инспекцијски надзор,
Бечеј, Трг Ослобођења 2