Грађевинска инспекција

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

 

Рад са странкама од 8:00 до 14:00
ШЕФ ОДСЕКА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР:  M.Sc. Крунић Љубица
Грађевински инспектори: Станковић Стојан и Ђукић Светлана

Канцеларија: 47
телефон: 021/6811-826
Бечеј, Трг Ослобођења 2
Telefon: 
Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

 

Кодекс понашања и етике инспектора:

План рада:

План инспекцијског надзора за 2018. годину

План инспекцијског надзора за 2019. годину

План инспекцијског надзора за 2020. годину

Годишњи извештај:

год_изв_грађевинске_инспекције 2016

год_изв_грађевинске_инспекције 2017

год_изв_грађевинске_инспекције 2018

год_изв_грађевинске_инспекције 2019

План и програм уклањања објеката:

Прописи у употреби:

Контролне листе:

ПОСЛОВИ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА

  • Инспекцијски надзор изградње објеката за коју коју грађевинску дозволу издаје Одељење (инвеститор и извођач радова)
  • Инспекцијски надзор коришћења објеката, стамбене зграде или дела зграде
  • Инспекцијски надзор над издатим грађевинским дозволама и пријавама радова
  • Инспекцијски надзор над објектима склоних паду
  • Инспекцијски надзор намене објеката
  • Инспекцијски надзор да ли је за коришћење објеката издата употребна дозволама

 

Грађевинска инспекција општине Бечеј спроводи радње у управном поступку, излази на терен по представкама грађана, по службеној дужности и на тај начин активно учествује у решавању  проблематике у складу са Законом  о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број: 72/2009 и 81/2009 испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС и 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014),  Законом о озакоњењу објеката (Сл.г. РС, бр. 96/15) и Законом о становању и одржавању стамбених зграда ( „Сл. Гласник РС“ бр. 104/2016) и осталим подзакосним актима донетим на основу ових Закона.

 

Типски захтеви