Имовинско-правни послови

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Одсек за имовинско правне послове

 

Рад са странкама од 08,00-14,00 часова

Начелник Одсељења за имовинско правне послове

– Душица Давидов

Шеф Одсека за имовинско правне послове

– Јарослав Роман

Канцеларија: Бечеј, Уроша Предића бр. 3, приземље

Телефон: +381 21 6911 992, +381 21 6911 985

 

Сви захтеви се предају на писарници општинске управе, у општинском услужном центру, на шалтеру број 2.

У Одељењу за имовинско правне послове и Одсеку за имовинско-правне послове обављају се послови у вези са евиденцијом, коришћењем, располагањем и управљањем непокретном имовином која се налази у јавној својини општине Бечеј и имовини са правом коришћења општине Бечеј, спроводе се поступци експропријације, поступци исељења бесправно усељених лица, као и други послови који су у складу са законом у надлежности Одељења за имовинско правне послове.

1. ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ПРЕОСТАЛЕ УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ СТАНА

Захтев се попуњава на писарници општинске управе у случају када странка жели да у целости исплати преосталу неисплаћену уговорену цену откупљеног стана.

 

Уз захтев се подноси:

 • Лист непокретности,
 • Уговор о куповини стана и
 • Доказ о уплати административних такси.

 

По пријему захтева прибавља се извештај од Одељења за финансије ОУ Бечеј о висини неисплаћеног дела дуга, о чему се обавештава странка која је поднела захтев. Након исплате преостале уговорене цене стана сачињава се Анекс уговора о купопродаји стана, којим се констатује да је купопродајна цена стана у целости исплаћена. Такође, орган издаје брисовну доволу на основу које ће странка у Катастру непокретности извршити брисање права залоге односно уписане хипотеке.

2. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ БРИСОВНЕ ДОЗВОЛЕ

Захтев се попуњава на писарници општинске управе у случају када странка жели да у Катастру непокретности изврши брисање одређеног терета на својој некретнини (право залога, хипотека, право службености и др.) уписаног у корист повериоца Општине Бечеј.
 

Уз Захтев се подноси:

 • Лист непокретности,
 • Уговор или друга исправа на основу које је уписан терет,
 • Доказ о уплати административних такси.

 

По пријему захтева прибавља се извештај од Одељења за финансије ОУ Бечеј о томе да ли су испуњени услови за издавање брисовне дозволе (да ли је у целости исплаћен кредит, преостала уговорена цена стана и др.), након чега орган сачињава брисовну дозволу коју потписује Председник општине Бечеј или лице које је овлашћено за потпис.

Странка брисовну дозволу подноси Катастру непокретности ради брисања уписаног терета.

3. ЗАХТЕВ ЗА ПРЕТВАРАЊЕ (КОНВЕРЗИЈУ) ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ НА   ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ УЗ НАКНАДУ

Захтев се попуњава на писарници општинске управе у случају када странка жели да право коришћења које има на изграђеном или неизграђеном грађевинском земљишту претвори у право својине уз накнаду. За конверзију права коришћења у право својине на грађевинском земљишту без накнаде, надлежан је Катастар непокретности, у складу са законом.
 

Уз захтев се подноси:

 • Лист непокретности,
 • Исправу на основу које је стечено право коришћења,
 • За привредне субјекте, документацију о куповини односно приватизацији подносиоца захтева, са подацима из АПР-а.
 • Доказ о уплати административне таксе

 

По пријему захтева од Одељења за урбанизам ОУ Бечеј прибавља се Информација о локацији за парцелу за коју се тражи конверзија, као и Потврда од Агенције за реституцију да наведена парцела није предмет реституције пред наведеном агенцијом. Уколико су испуњени услови за наставак поступка, врши се процена тржишне вредности наведене парцеле, која зависи од површине и зоне у којој се налази грађевинско земљиште које је предмет поступка. Уколико се странка изјасни да је сагласна са процењеном тржишном вредношћу грађевинског земљишта, орган доноси решење о претварању права коришћења у право својине уз накнаду.

4. ЗАХТЕВ ЗА УТВЕЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА РЕДОВНУ УПОТРЕБУ ОБЈЕКТА И ФОРМИРАЊЕ   ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Захтев се попуњава на писарници општинске управе у случају када парцела на којој постоји изграђени објекат не представља и грађевинску парцелу због разлога што нема излаз на улицу или пут, или због других законских разлога. Земљиште за редовну употребу објекта јесте земљиште испод објекта и земљиште око објекта, које испуњава услове за грађевинску парцелу и које по спроведеном поступку, у складу са законом, постаје катастарска парцела.
 

Захтев се подноси ако:

 • постојећа катастарска парцела на којој је објекат саграђен представља само земљиште испод објекта, осим у случају прописаним законом,
 • се ради о објекту за који је поднет захтев за легализацију за који је надлежни орган утврдио да постоји могућност легализације,
 • се ради о објекту који је уписан у евиденцију о непокретности и правима на њима у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе („Службени гласник РС“, број 25/13), када је такав објекат изграђен на грађевинском земљишту на коме је као носилац права коришћења, односно власник уписана Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или правно лице чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или неко друго правно, односно физичко лице.

 

Уз Захтев се подноси:

 • Лист непокретности,
 • Копија плана,
 • Решење о легализацији објекта, односно уверење Одељења за урбанизам ОУ Бечеј да је легализација могућа,
 • Уверење Катастра непокретности да је извршено обележавање односно формирање катастарске парцеле,
 • Доказ о уплати административне таксе

 
По пријему захтева орган прибавља по службеној дужности од Одељења за урбанизам ОУ Бечеј извештај да ли постојећа катастарска парцела испуњава услове да буде одређена као земљиште за редовну употребу објекта и услове за грађевинску парцелу, односно да ли је, ради утврђивања земљишта за редовну употребу објекта потребно израдити пројекат препарцелације, односно парцелације, као и да ли постоје урбанистички услови за израду ових пројеката. Ако наведени извештај садржи обавезу израде пројекта препарцелације, односно парцелације, орган обавештава подносиоца захтева о потреби израде пројекта, са предлогом за формирање катастарске парцеле.

Ако се на основу горе наведеног извештаја утврди да нема урбанистичких услова за израду пројекта препарцелације, односно парцелације, орган о томе обавештава подносиоца захтева, који има право да у року од три дана од дана добијања обавештења поднесе приговор општинском већу.

Решењем се одређују сви елементи потребни за формирање катастарске парцеле, односно утврђује се да је постојећа катастарска парцела истовремено и грађевинска парцела, а саставни део решења је потврђени пројекат препарцелације, односно парцелације који садржи пројекат геодетског обележавања, односно констатација да је катастарска парцела већ обележена, односно формирана.

Решењем о утврђивању земљишта за редовну употребу земљишта утврђује се престанак права коришћења, односно права својине дотадашњег корисника, односно власника грађевинског земљишта и право власника објекта да право својине на грађевинском земљишту стекне непосредном погодбом, по тржишној цени, у складу са законом.

5. ЗАХТЕВ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ

Захтев подноси странка уколико је утврђен јавни интерес за спровођење поступка експропријације од стране надлежног органа.
 

Уз Захтев се подноси:

 • Лист непокретности,
 • Одлуку о утврђивању јавног интереса за експропријацију,
 • Копија плана,
 • Гаранцију једне од пословних банака на износ динарских средстава потребних за обезбеђење накнаде за експроприсану непокретност,
 • Оверен извод из одговарајућег планског акта донетог у складу са прописима и
 • Доказ о уплати административне таксе.

 
По пријему захтева орган проверава да ли је захтев потпун и да ли је достављена сва потребна документација, након чега се заказује усмена расправа на коју се позивају странке, и то подносилац захтева и лице чија је непокретност предмет експропријације. По спроведеном поступку доноси се решење о експропријацији, а након правоснажности истог, сачињава се споразум о накнади за експроприсану непокретност. Уколико не дође до споразума, предмет се доставља надлежном суду.

6. ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ-ПОНИШТАЈ ПРАВОСНАЖНОГ РЕШЕЊА-СПОРАЗУМА О   ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ

Захтев се попуњава на писарници општинске управе у случају када нису испоштовани законски рокови за окончање радова из решења о експропријацији (три године од правоснажности споразума о накнади), односно када у наведеном року нису извршени знатнији радови на објекту ради чије је изградње извршена експропријација.
 

Уз захтев се подноси:

 • Лист непокретности
 • Решење о експропријацији,
 • Споразум о накнади
 • Доказ о уплати административне таксе

 
Уколико се у поступку на усменој расправи утврди основаност захтева, доноси се решење којим се поништава, односно мења решење о експропријацији, а експроприсана непокретност враћа ранијем власнику.

7. РАСПОЛАГАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Располагање непокретностима у јавној својини Општине Бечеј подразумева, отуђење, прибављање, закуп, давање на коришћење, заснивање хипотеке, као и свако друго располагање непокретностима у јавној својини општине Бечеј, у складу са законом.

Образложени захтев подноси заинтересовано лице, што представља иницијативу за покретање поступка одговарајућег располагања са непокретностима.
 

Уз захтев се подноси:

 • Лист непокретности,
 • Копија плана,
 • Другу документацију од важности за поступање

 
Прибављање и отуђење непокретности у јавној својини општине Бечеј, као и свако друго располагање, врши се путем оглашавања, осим у случају непосредне погодбе када су за то испуњени законски услови. Одељење припрема нацрт одлуке о покретању поступка располагања са непокретностима у јавној својини општине Бечеј, који упућује Општинском већу општине Бечеј ради утврђивања предлога решења и упућивања истог СО Бечеј на усвајање. Даљи поступак спроводи надлежна комисија, која у поступку прибављања и отуђења непокретности, од надлежног пореског органа прибавља процену тржишне вредности непокретности, прибавља сагласност иницијатора поступка са тржишном ценом, након чега се сачињава нацрт решења о прибављању или отуђењу непокретности и упућује га Општинском већу на утврђивање предлога решења и упућивања истог СО Бечеј на усвајање. По усвајању решења о отуђењу или прибављању непокретности, сачињава се уговор, који се након овере код Јавног бележника спроводи кроз катастар непокретности.

8. ЗАХТЕВ ЗА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ

Захтев подноси странка уколико жели да успостави право службености на непокретностима које су у јавној својини општине Бечеј или на којима општина Бечеј има право коришћења.
 

Уз захтев се подноси:

 • Лист непокретности,
 • Копија плана,
 • Урбанистичко-технички услови,
 • Доказ о уплати административне таксе

 
По пријему захтева орган прибавља информацију од надлежног органа о висини накнаде за установљавање права службености, као и да ли је тражену службеност могуће установити. По прибављању сагласности од стране Општинског правобранилаштва Бечеј и уплати накнаде за установљавање права службености, доноси се решење којим се установљава тражена службеност.

9. ОБРАСЦИ

ПРЕДЛОГ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС НЕПОКРЕТНОСТИ

ПРЕДЛОГ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ

ПРЕДЛОГ ЗА НЕПОТПУНУ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ

ЗАХТЕВ ЗА ДЕЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ

ЗАХТЕВ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЕКСПРОПРИСАНУ НЕПОКРЕТНОСТ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕТВАРАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПРАВО СВОЈИНЕ УЗ НАКНАДУ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕТВАРАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПРАВО СВОЈИНЕ УЗ НАКНАДУ

ПРЕДЛОГ/ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОТУЂЕЊЕ  НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТАУ ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

ПРЕДЛОГ/ИНИЦИЈАТИВА ЗА ОТУЂЕЊЕ  НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТАУ ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА

ЗАХТЕВ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА РЕДОВНУ УПОТРЕБУ ОБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

ПРЕДЛОГ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА