Имовинско-правни послови

Рад са странкама од 8:00 до 13:00

Шеф одсека за имовинско-правне послове:

 • Роман Јарослав
Канцеларија


Бечеј, Трг Ослобођења 2
канцеларија: 49 – на спрату лево
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

ОДСЕК ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ПОСТУПАЊЕ ОДСЕКА ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Сви захтеви се предају на писарници општинске управе, канцеларија: 3

У Одсеку за имовинско-правне послове Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј обављају се послови у вези са коришћењем, располагањем и управљањем непокретном имовином која се налази у државној својини власништво Републике Србије, са правом коришћења Општине Бечеј у целости или у идеалним сувласничким деловима, а у случајевима поднетих захтева од стране грађана и других странака, односно у поступцима покренутим по службеној дужности.

ПОСТУПЦИ КОЈИ СЕ ВОДЕ У ОДСЕКУ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

  • Давање на коришћење непокретности

Поступак се покреће по захтеву странке – физичког или правног лица – односно по службеној дужности, по предлогу Председника општине или другог овлашћеног предлагача, ради давања на коришћење непокретности која се налази у државној својини, власништво је Републике Србије, а носилац права коришћења на њима је Општина Бечеј, у целости или у идеалним сувласничким деловима. Располагање непокретношћу се врши наменски, на неодредјено или одредјено време, са или без накнаде, под условима и на начин утврдјено уговором, који се закључује измедју општине Бечеј, коју заступа Председник општине и измедју странке. Захтев има слободну писану форму.

У прилог истом се доставља:

   1. извод из земљишних књига тј. Лист непокретности,
   2. решење о регистрацији правног лица,
   3. други материјални докази који чине захтев основаним.

У случају сложености захтева, као и приликом противљења истом, од стране Јавног правобраниоца општине Бечеј, заказује се и одржава усмена, јавна расправа, те се на основу оцене сваког доказа посебно и свих доказа заједно, као и на основу резултата целокупног поступка, даје се предлог одлуке – решења или закључка – и предлог правно адекватног Уговора, Председнику општине.

Донета одлука се доставља подносиоцу захтева односно предлагачу, са позивом ради склапања уговора, као и свим осталим учесницима у поступку.

Одлука Председника општине, заједно са списима предмета се доставља Дирекцији за имовину Републике Србије, ради прибављања сагласности.

Уколико је сагласност дата, закључени уговор се након истека рока или обнавља или се отказује. Уколико сагласност није дата, донета Одлука се ставља ван снаге.

  • Поступак установљавања права службености

У циљу установљавања права службености пролаза, превоза, црпљења воде, постављања објекта за пренос електричне енергије и других стварних службености, у корист правних лица, на земљишту у државној и друштвеној својини, по захтеву правно заинтересоване странке, Одсек за имовинско правне послове спроводи управни поступак.

У писменом предлогу назначују се:

   1. назив и седиште подносиоца предлога,
   2. непокретност за коју се предлаже експропријација и место где се иста налази,
   3. сврха ради које се предлаже установљење непокретности,
   4. врста и обим службености.

Уз предлог се подносе:

   1. извод из земљишних књига или Лист непокретности,
   2. урбанистички услови за изводјење радова,
   3. доказ о извршеним уплатама републичке и локалне административне таксе.

Пре доношења решења прибавља се мишљење Јавног правобраниоца општине и подносилац предлога се саслушава о чињеницама од значаја за одлучивање. У случају постојања спорних чињеница или околности, заказује се и одржава усмена, јавна расправа.

Решење којим се усваја или одбија предлог за установљење права непокретности, доставља се странкама у поступку, и након истека рока ради изјављивања жалбе, орган који је донео решење ставља на исто клаузулу правноснажности и извршности ради архивисања.

Уколико је изјављена жалба против решења, она се са списима предмета доставља на решавање Министарству финансија Републике Србије и даље се поступа по другостепеном решењу.

  • Поступак продаје станова

Одсек за имовинско правне послове Одељења за урбанизам, грађевинараство, комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј врши продају станова који се налазе у државној својини, власништво Републике Србије, на којима право коришћења има Општине Бечеј.

Право на откуп стана стичу она физичка лица која имају статус носиоца закупца стана на неодредјено време или закупца стана на одредјено време, уколико испуњавају и друге, Законом о становању или Уредбом о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини, прописане услове.

Захтев се подноси у писаној, слободној форми и садржи:

   1. име и презиме, место пребивалишта подносиоца,
   2. податке о члановима породичног домаћинства,
   3. податке о стану који се откупљује,
   4. изјаву подносиоца о начину исплате уговорене цене стана.

Уз захтев се прилажу:

   1. акт о додели стана у простој фотокопији,
   2. утовор о коришћењу стана у простој фотокопији,
   3. уверење о пребивалишту подносиоца захтева,
   4. потврда о радном стажу купца и брачног друга,
   5. доказ да закупац и чланови његовог домаћинства немају у истом месту други одговарајући стан,
   6. доказ о броју чланова породичног домаћинства,
   7. доказ о праву на умањење цене стана,
   8. доказ о исплати републичке и општинске административне таксе.

Уколико је захтев потпун, и није га потребно вратити на допуну подносиоцу, поступајуће службено лице се писменим путем, у форми службене замолнице обраћа Јавном предузећу „Станком-Бечеј“ из Бечеја, ради достављања Листе за бодовање стана који је предмет откупа. На основу прибављене Листе и приложених исправа, Одсек се обраћа Одељењу за финансије општинске управе Бечеј, ради сачињења обрачуна цене стана и о тако утврдјеној висини уговорене цене стана писменим путем обавештава подносиоца захтева.

Уколико странка прихвата висину уговорене цене стана, приступа се закључењу уговора са прецизирањем начина исплате односно плаћања месечних уговорених рата, стављања хипотеке на откупљену некретнину у корист општине Бечеј, ревалоризације уговорене цене стана и других медјусобних права и обавеза које из овакве врсте уговорних односа проистичу. Уговор са једне стране у својству продавца, у име Општине потписује Председник општине, коме се претходно писменим путем даје информација о законској основаности предложеног уговора, и са друге стране у својству купца, подносилац захтева.

Купац о свом трошку врши оверу потписа код Општинског суда.

По службеној замолници Одсека, Пореска управа – Филијала Бечеј, доноси Закључак о ослобадјању обавезе плаћања пореза на промет апсолутних права, затим Јавно правобранилаштво општине Бечеј ставља клаузулу формално-правне исправности уговора.

Тако перфектиран уговор се писменим путем доставља купцу, који о свом трошку врши упис права власништва на његово име и у његову корист као и забележбу хипотеке у корист Општине Бечеј, код земљишно-књижног одељења Општинског суда Бечеј, односно код Службе за катастар непокретности Бечеј.

Ради брисања стана из евиденције станова у државној својини са правом коришћења Општине Бечеј Одсек доставља обавештење о продаји стана Јавном предузећуи „Станком-Бечеј“ Бечеј, Одељењу за финансије и Одељењу за урбанизам, градјевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе. По враћању доставница, предмет се архивира.

Уколико се продаја стана врши на основу одредаба Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини , Пореска управа – филијала Бечеј, утврђује тржишну цену стана.

  • Одређивање и спровођење принудног исељења

Физичко или правно лице, који је власник стана, односно који докаже постојање свог правног интереса, овлашћен је да тражи исељење лица које се уселило у стан или у заједничке просторије стамбене зграде без постојања правног основа или користи стан без закљученог уговора или је поништен правни основ по којем је закључен уговор.

Захтев има писмену, необавезну форму.

Уколико је захтев неразумљив или не садржи довољно података да би се о њему могло поступити, враћа се подносиоцу ради допуне. Разматра се уредба, потпун и од овлашћеног лица поднет захтев, у супротном се одбацује.

Уз захтев се прилаже:

   1. оверени Извод из иземљишних књига или препис Листа непокретности,
   2. уговор о коришћењу стана или заједничких просторија,
   3. правноснажна пресуда или други правноснажан акт надлежног органа,
   4. друге, за одлучивање битне исправе.

Будући да је поступак исељења по својој правној природи хитан, у року од 8 (осам) дана од дана пријема захтева, заказује се усмена, јавна расправа, која се одржава у даљих 15 (петнаест) дана. Након извођења доказа, саслушањем сведока, узимањем изјаве од странака, вршењем увида у приложене материјалне доказе, по закључењу расправе, доноси се решење о усвајању или о одбијању захтева.

Против решења незадовољна странка има право жалбе Покрајинском секретаријату за привреду Нови Сад, медјутим, изјављени правни лек не задржава извршење решења. Принудно исељење се може одредити у свако време године и исељеним лицима се не обезбедјује нужни смештај.

Подносилац захтева је овлашћен да тражи спровођење извршења, које својим закључком одређује орган који је донео решење. У даљем року од 15 (петнаест) дана заказује се време принудног исељења, о чему се обавештавају странке у поступку и Полицијска станица Бечеј. Уколико странка није вољна добровољно да се исели из предметне некретнине, приступа се спроводјењу исељења од стране поступајућег органа.

Након испражњења поседа и његовог напуштања од стране бесправно усељених лица, врши се закључавање просторија и запечаћење улазних врата. Рачуни о плаћању комуналних услуга и кључеви од просторија се предају поступајућем органу.