Заштита животне средине

Шеф одсека за заштиту животне средине:

 • мр Божић Бојана

Канцеларија:
Бечеј, Трг Ослобођења 2
канцеларија: 46 – на спрату лево

Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)Пријем Захтева за Одсек заштите животне средине врши се у Услужном центру канцеларија број 7 шалтер 8 у приземљу

e-mail:zivotnasredina@becej.rs

 

Одсек заштите животне средине  обавља послове који се односе на:

 • припрему, доношење и реализацију програма и планова заштите животне средине; припрему предлога за утврђивање висине посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине;
 • континуирану контролу и систематско праћење стања животне средине (мониторинг), путем овлашћених стручних организација;
 • информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине;
 • заштиту природе и заштићених природних добара применом домаћих и међународних прописа и стандарда; припрему и доношење аката о заштити одређених природних добара;
 • спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину, у складу са законом, одлучивање о потреби процене утицаја, одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја и одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја;
 • учешће у поступку стратешке процене утицаја на животну средину и давање сагласности на извештај о стратешкој процени;
 • издавање услова за обезбеђивање мера заштите животне срединe;
 • издавање привременог одобрења за рад и издавање дозволе за рад у погледу испуњености услова заштите ваздуха од загађивања;
 • давање сагласности на планове управљања заштићеним подручје;
 • издавање дозвола, одобрења и других аката у складу са Законом о управљању отпадом, вођење евиденције и достављање података;
 • припрему локалног акционог плана заштите од буке у животној средини, обезбеђивање услова и старање о његовом спровођењу;
 • предлагање, организовање и спровођење превентивних и санационих мера заштите животне средине, у складу са законом, другим прописима и актима општине, председника општине и општинског већа;
 • образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине;
 • Одсек заштите животне средине координира, подстиче, помаже и учествује у реализацији програма, пројеката и акција које реализују научне и стручне установе, јавна комунална и друга јавна предузећа, организације, институције и друга правна и физичка лица на територији општине Бечеј, а у циљу јачања свести о потреби заштите животне средине;
 • надзор над применом одредаба Закона о заштити животне средине.
 • издавање дозвола и потврда за складиштење, третман и одлагање отпада на територији општине Бечеј

Одсек заштите животне средине подстиче, помаже и учествује у реализацији програма, пројеката и акција које реализују научне и стручне установе, јавна комунална и друга јавна предузећа, организације, институције и друга правна и физичка лица у општини, а у циљу јачања свести о потреби заштите животне средине.

Формулари се могу преузети у Услужном центру канцеларија број 7 шалтер 8 у приземљу,
или се могу преузети у дигиталном облику на овој страници.


ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Потребна документа:

 • захтев
 • попуњени упитник који се добија уз захтев (податци о локацији и карактеристикама пројекта, податци о могућем утицају на животну средину).
 • доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 2.010,00 динара на жиро – рачун : 840 – 742221843 – 57 са позивом на број 97/56-208
 • доказ о уплати општинске административне таксе у износу од 350,00 динара на жиро – рачун : 840 – 745151843 – 03 са позивом на број 97/56-208

ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

Потребна документа:

 • захтев
 • попуњени упитник који се добија уз захтев (податци о пројекту, врсти технолошког поступка и сл.)
 • доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 2.010,00 динара на жиро – рачун : 840 – 742221843 – 57 са позивом на број 97/56-208
 • доказ о уплати општинске административне таксе у износу од 350,00 динара на жиро рачун : 840 – 745151843 – 03 са позивом на број 97/56-208

САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

Потребна документа:

 • захтев
 • Студија о процени утицаја (два примерка)
 • доказ о уплати Републичке административне таксе за захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја :
   1. до 100м2 у износу од 40.380,00 динара
   2. преко 100м2 до 1.000м2 у износу од 78.730,00 динара
   3. преко 1.000м2 у износу од 129.210,00 динара
 • доказ о уплати општинске административне таксе у износу од 350,00 динара на жиро рачун : 840 – 745151843 – 03 са позивом на број 97/56-208

Остали захтеви у вези процене утицаја на животну средину

захтеве и упутства можете преузети кликом на одговарајући линк.


 

Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада

Потребна документа:

Одсек заштите животне средине, након увида у поднету документацију, може захтевати додатне податке, информације или документацију за адекватно одлучивање о издавању дозволе.

Табела издатих решења.


ОПШТИНСКА НАКНАДА за оглашавање спровођења поступка процене утицаја на животну средину у средствима информисања („Службени лист општине Бечеј“, број 3/09, тарифни број 16):

 • скраћени поступак 22.000,00 динара, на жиро рачун 840-745151843-03, позив 97/56-208
 • редован поступак 42.000,00 динара, на жиро рачун 840-745151843-03, позив 97/56-208