Бирачки списак

Рад са странкама од 8:00 до 13:00
Пауза од 10:00 до 10:30

Референти бирачког списка:

 • Бартуц Едита
 • Станојев Лела

Канцеларија:
Бечеј, Трг Ослобођења 2
канцеларија:
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

Он-лине провера уписа у бирачки списак

На основу члана 30. став 3 Закона о јединственом бирачком списку („Сл. Гласник РС“ бр.104/2009 и 99/2011), локални бирачки списак на дан расписивања редовних избора (13. Март 2012.) се више не примењује, те се приступ увида у бирачки списак општине Бечеј онемогућује.

Од горе наведеног датума на снагу ступа Јединствени бирачки списак у надлежности министарство државне управе и локалне самоуправе.

Увид у податке на јединственом бирачком списку може се извршити на сајту министарства, на адреси: http://mduls.gov.rs/

Грађани Србије од 20.03.2012 и путем СМС-а могу да провере да ли су уписани у јединствени бирачки списак, и уколико јесу, на којем бирачком месту могу да гласају.
Информације путем СМС-а могу да се добију слањем поруке на број 2202 са садржајем:
избори (размак) ваш јединствени матични број.
Слањем тог СМС-а, грађани уписани у јединствени бирачки списак, добијају повратни СМС са информацијом о називу и адреси бирачког места на које су распоређени на основу њиховог пребивалишта.


Упис у бирачки списак спроводи Одељење за општу управу по службеној дужности на основу матичне књиге рођених коју води за своје подручје и извештаја Секретаријата унутрашњих послова. Грађанин има право да у свако време изврши увид у бирачки списак и утврди да ли је уписан. Грађанин има обавезу да приликом промене места боравка, као и пребивалишта, ту промену пријави општинском органу управе који води бирачки списак.

Упис у бирачки списак

Када грађанин на основу извршеног увида у бирачки списак уочи да није уписан, има право да поднесе захтев за упис у бирачки списак.
Документација потребна за остваривање права:

 • захтев
 • лична карта
 • oслобођено плаћања таксе

Одељење за општу управу дужно je да решење о упису у бирачки списак донесе одмах, а по правоснажности решења у року од 48 сати изврши упис у бирачки списак.

Брисање из бирачког списка

Захтев за брисање из бирачког списка за умрлог, или бирача лишеног пословне способности може поднети овлашћени члан породичног домаћинства.
Документација потребна за остваривање права:

 • захтев
 • извод из МКУ
 • решење о отпусту из држављанства
 • решење о лишавању пословне способности
 • ослобођено плаћања таксе

Одељење за општу управу доноси решење о брисању у року од 48 сати. На основу правоснажног решења врши се брисање из бирачког списка.

Измена података у бирачком списку

Захтев за измену, односно исправку података бирач подноси Одељењу за општу управу и друштвене делатности Општинске управе Бечеј.
Документација потребна за остваривање права:

 • захтев
 • лична карта
 • ослобођено плаћања таксе

Одељење за општу управу доноси решење у року од 48 сати и на основу овог решења врши исправку у бирачком списку.