Регресирање трошкова свакодневног превоза ученика у међумесном саобраћају

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се ученици који имају пријављено пребивалиште на територији општине Бечеј, а уписани су као редовни ученици средњих школа, који се финансирају из буџета Републике Србије, да ће општина Бечеј вршити суфинансирање, регресирање трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају приликом куповине месечних карата за свакодневно путовање од места становања до школе.

Захтев за регресирање трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају подноси се у општинској управи општине Бечеј (зграда општине, Трг ослобођења 2, ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР, канцеларија 7 шалтер 4 /у приземљу у времену од 10.00 – 13.00 часова ) , на прописаном обрасцу који се добија у поменутој канцеларији.

Пријем захтева вршиће се од 27.08.2018. до 21.09.2018. до 13.00 часова закључно без обзира на начин предаје.

 

Уз ЗАХТЕВ  се прилажу:

  1. пoпуњeн фoрмулaр oбрaсцa изjaвe
  2. фoтoкoпиja личнe кaртe jeднoг oд рoдитeљa/стaрaтeљa (очитана лична карта уколико је чипована a уколико није чипована потребно је фотокопирати oбe стрaнe)
  3. фoтoкoпиja личнe кaртe учeникa /укoликo учeник пoсeдуje личну кaрту/
  4. увeрeњe упрaвe шкoлe o упису шкoлскe 2018/19 гoдинe

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

регресирање трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају приликом куповине месечних карата за свакодневно путовање од места становања до школе.


Материјали: