Јавна предузећа

ЈП Комуналац Бечеј

Директор: Жељко Плавшић, дипломирани инжењер машинства

Делатност: одржавање јавних зелених површина и чистоће на површинама јавне намене; управљање гробљима и погребне услуге, управљање пијацама и јавним паркиралиштима, делатност зоохигијене.

Укупан број запослених: 49

Документи:

Поступак избора директора:

 1. Биографија
 2. Програм рада директора
 3. Извештај комисије за кадровска питања
 4. Решење

ЈП Топлана Бечеј

Директор: Дејан Вуковић, дипломирани инжењер машинства

Делатност: Производња топлотне енергије, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом

Укупан број запослених: 19

Документи:

Поступак избора директора:

 1. Биографија
 2. Програм рада директора
 3. Извештај комисије за кадровска питања
 4. Решење

ЈП Водоканал Бечеј

Директор: Зоран Грбић, дипломирани инжењер пољопривреде

Делатност: производња, припрема, дорада и дистрибуција воде за пиће, одвођење, пречишћавање отпадних вода и одржавање јавних бунар, пружање услужне делатности трећим лицима.

Укупан број запослених: 63

Документи:

Поступак избора директора:

 1. Биографија
 2. Програм рада директора
 3. Извештај комисије за кадровска питања
 4. Решење