Јавна предузећа

ЈП Комуналац Бечеј

Директор: Жељко Плавшић, дипломирани инжењер машинства

 

Делатност: одржавање јавних зелених површина и чистоће на површинама јавне намене; управљање гробљима и погребне услуге, управљање пијацама и јавним паркиралиштима, делатност зоохигијене.

 

ЈП Топлана Бечеј

Директор: Дејан Вуковић, дипломирани инжењер машинства

 

Делатност: Производња топлотне енергије, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом

 

ЈП Водоканал Бечеј

Директор: Зоран Грбић, дипломирани инжењер пољопривреде

 

Делатност: производња, припрема, дорада и дистрибуција воде за пиће, одвођење, пречишћавање отпадних вода и одржавање јавних бунар, пружање услужне делатности трећим лицима.

 

ЈП Дирекција за изградњу Бечеј

Директор: Горан Матић, дипломирани инжењер економиста

 

Делатност: урбанистичко планирање и уређење простора и насеља, послови у стамбеној области, области грађевинског земљишта, путне привреде и комуналне изградње.