Скупштина општине

Председник Скупштине општине: Игор Киш, социолог
Бечеј, Трг ослобођења 2
канцеларија бр: 32а

Заменик председника Скупштине општине: мр НЕНАД ТОМАШЕВИЋ, магистар економских наука
Бечеј, Трг ослобођења 2
канцеларија бр: 39а

Секретар Скупштине општине: Жолт Ловаши Латинчић, дипломирани правник
Бечеј, Трг ослобођења 2
канцеларија бр: 32

Заменица секретарке Скупштине општине: ИРИНА КОРЕНОЈ ВРАЧАРИЋ, дипломирани правник
Бечеј, Трг ослобођења 2
канцеларија бр: 39

Одборници:

 • АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
  • ДР ВУК РАДОЈЕВИЋ
  • ДРАГАН ТОШИЋ
  • СВЕТЛАНА ВУЛЕТИЋ
  • АТИЛА ХОРВАТ
  • ДАЛИЛА ДУЈАКОВИЋ
  • ДР СЛОБОДАН ДИМИТРОВ
  • ЖАКЛИНА РАДИЋ КРСТИЋ
  • СЛОБОДАН КВРГИЋ
  • ДР БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ
  • МАЋАШ КРИЖАК
  • ДРАГАН ЛАЗИЋ
  • СВЕТЛАНА ТАШКОВИЋ
  • ЈЕЛА СТУПАР ГАВРИЋ
  • ЗОРАН ГАРДИНОВАЧКИ
  • ЕНДРЕ ХЕГЕДИШ
  • МИЛАН ОЊИН
  • СОФИЈА РАДОЈЕВИЋ
  • ШАНДОР НАЂ
  • ТАТЈАНА МИТИЋ
  • ЖАРКО ВИГЊЕВИЋ
 • САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР
  • ДР ВИКТОР МОЛНАР
  • ИГОР КИШ
  • ЕМЕШЕ ДЕЧОВ ЂЕРЕ
  • ДР ЂУЛА КОНЦ
  • ЕДИТ СИЛАЂИ
  • ЛАСЛО ФЕХЕР
  • БАЛАЖ СЕРДА
  • ЗОЛТАН КИШ
  • ЕВА РАБ ВИРАГ
  • КАРОЛИНА СМИЕШКО
  • НОРБЕРТ ШИМОН
 •  ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – СВИ ЗА БЕЧЕЈ – др КОСАНА НЕШИЋ (ПОКРЕТ ОБНОВЕ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ, МОНАРХИСТИЧКИ ФРОНТ)
  • ДР КОСАНА НЕШИЋ
  • МР НЕНАД ТОМАШЕВИЋ
 • ИВИЦА ДАЧИЋ – „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)“
  • ВОЈИСЛАВ БЛАЖИН
  • ТАМАРА ЖИВКОВ -АКСИН
 • ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ – УЈЕДИЊЕНИ ЗА ДЕМОКРАТСКИ БЕЧЕЈ (ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ, ВОЈВОЂАНСКА ПАРТИЈА)
  • ФЕРЕНЦ ТОТ

НАДЛЕЖНОСТ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:

 • доноси статут општине и пословник скупштине општине,
 • доноси буџет и завршни рачун Општине,
 • утврђује стопе изворних  прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада,
 • доноси програм развоја Општине и појединих делатности,
 • доноси Просторни план и урбанистичке планове Општине и уређује коришћење грађевинског земљишта,
 • доноси  прописе, опште и друге акте,
 • расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у     грађанској
 • иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу,
 • оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, сагласно закону и врши надзор на њиховим радом,
 • именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом,
 • бира и разрешава председника Скупштине општине и заменика председника Скупштине општине,
 • поставља и разрешава секретара Скупштине општине,
 • бира и разрешава Председника Општине, Заменика председника Општине и чланове Општинског већа,
 • бира и разрешава Заштитника грађана Општине Бечеј,
 • поставља и разрешава Општинског јавног правобраниоца,
 • утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону,
 • утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта,
 • доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг,
 • прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката,
 • даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану,
 • даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу,
 • даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине,
 • подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине,
 • доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине, уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред надлежним органима,
 • оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности, као и посебна радна тела,
 • усваја извештај о раду и коришћењу буџетских средстава и даје сагласност на програм рада корисника буџетских средстава,
 • даје сагласност на годишње програме рада и  усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Општина,усваја извештај о раду Заштитника грађана Општине Бечеј,
 • усваја извештај о раду Заштитника грађана Општине Бечеј,
 • усваја извештај о раду Општинског јавног правобраниоца,
 • одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима и невладиним организацијама,
 • доноси одлуку о празнику Општине и датумима које обележава  и о  изгледу и употреби грба и заставе  Општине,
 • доноси одлуку о врсти награда и јавних признања, условима и начину њиховог додељивања, као и условима и начину доделе звања почасног грађанина Општине,
 • доноси решење о називима нових улица, тргова, заселака и других делова насељених места на својој територији и решење о промени назива улица, тргова, заселака и других делова насељених места на својој територији, уз претходну сагласност надлежног органа Аутономне Покрајине Војводине и прибављено мишљење Националног савета националне мањине,
 • доноси план  одбране и усклађује га с насталим променама и потребама ,
 • доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине,
 • доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на територији општине,
 • образује Штаб за ванредне ситуације,
 • даје сагласност на годишњи план рада и усваја годишњи извештај о раду Штаба за ванредне ситуације
 • обавља и друге послове предвиђене законом и сатутом општине.

 

СТАЛНА РАДНА ТЕЛА:

1. Савет за буџет и финансије,
2. Савет за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине,
3. Савет за друштвене делатности,
4. Савет за привреду и пољопривреду,
5. Комисија за статутарна питања,
6. Комисија за кадровска, административна питања и радне односе,
7. Комисија за представке и жалбе
8. Мандатно-имунитетска комисија