ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
ДРАГАН ТОШИЋ
Бечеј, Трг ослобођења 2
канцеларија бр: 35
e-mail:  predsednik@becej.rs

 

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
ДАЛИЛА ДУЈАКОВИЋ, дипломирани правник
Бечеј, Трг ослобођења 2
канцеларија бр: 19
e-mail:

НАДЛЕЖНОСТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ:

  • представља и заступа Општину,
  • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине,
  • наредбодавац је за извршење буџета,
  • усмерава и усклађује рад Општинске управе,
  • одлучује о употреби текуће и сталне буџетске резерве,
  • представља Општинско веће, сазива и води његове седнице и одговоран је за законитост рада Општинског већа,
  • поставља и разрешава помоћнике Председника Општине,
  • предлаже Скупштини општине кандидата за Заштитника грађана општине Бечеј,
  • покреће поступак за оцену уставности или законитости закона или другог општег акта којим се повређује право на локалну самоуправу,
  • подноси жалбу уставном суду ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа јединице локалне самоуправе онемогућава вршење надлежности јединице локалне самоуправе,
  • образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности,
  • одређује начин и место обављања одређених послова из надлежности Општинске управе, посебно у вези са остваривањем права грађана, у месним заједницама, на предлог начелника Општинске управе,
  • доставља податке, списе и исправе, када то захтева орган Републике, односно Аутономне Покрајине, који врши надзор над законитошћу рада и аката Општине,
  • доноси одлуку  о проглашењу ванредне ситуације за територију општине,
  • предлаже Скупштини општине постављање и разрешавање начелника, заменика и   чланове штаба за ванредне ситуације,
  • налаже активирање  оспособљених правних лица од значаја за општину, на предлог штаба за ванредне ситуације и,
  • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине,
  • даје сагласност на тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.) предузећа, установа и других организација којима је оснивач или већински власник Општина и
  • одлучује о расписивању јавног огласа и о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и својини Општине,
  • врши и друге послове утврђене законом, статутом и другим актима општине.