ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
ДРАГАН ТОШИЋ
Бечеј, Трг ослобођења 2
канцеларија бр: 35
e-mail:  predsednik@becej.rs

 

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
СВЕТЛАНА ВУЛЕТИЋ, дипломирани правник
Бечеј, Трг ослобођења 2
канцеларија бр: 19
e-mail:

НАДЛЕЖНОСТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ:

 • представља и заступа Општину,
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине,
 • наредбодавац је за извршење буџета,
 • усмерава и усклађује рад Општинске управе,
 • одлучује о употреби текуће и сталне буџетске резерве,
 • представља Општинско веће, сазива и води његове седнице и одговоран је за законитост рада Општинског већа,
 • поставља и разрешава помоћнике Председника Општине,
 • предлаже Скупштини општине кандидата за Заштитника грађана општине Бечеј,
 • покреће поступак за оцену уставности или законитости закона или другог општег акта којим се повређује право на локалну самоуправу,
 • подноси жалбу уставном суду ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа јединице локалне самоуправе онемогућава вршење надлежности јединице локалне самоуправе,
 • образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности,
 • одређује начин и место обављања одређених послова из надлежности Општинске управе, посебно у вези са остваривањем права грађана, у месним заједницама, на предлог начелника Општинске управе,
 • доставља податке, списе и исправе, када то захтева орган Републике, односно Аутономне Покрајине, који врши надзор над законитошћу рада и аката Општине,
 • доноси одлуку  о проглашењу ванредне ситуације за територију општине,
 • предлаже Скупштини општине постављање и разрешавање начелника, заменика и   чланове штаба за ванредне ситуације,
 • налаже активирање  оспособљених правних лица од значаја за општину, на предлог штаба за ванредне ситуације и,
 • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине,
 • даје сагласност на тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.) предузећа, установа и других организација којима је оснивач или већински власник Општина и
 • одлучује о расписивању јавног огласа и о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини и својини Општине,
 • врши и друге послове утврђене законом, статутом и другим актима општине.

Распоред активности председника општине

Извештај о имовини Агенцији за спречавање корупције