Општинско веће

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ДРАГАН ТОШИЋ

e-mail: predsednik@becej.rs

 

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

СВЕТЛАНА ВУЛЕТИЋ

e-mail: svetlana.vuletic@becej.rs

 

 

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА:


ОБРАЗОВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Далила Дујаковић

e-mail: dalila.dujakovic@becej.rs


СПОРТ, ОМЛАДИНА, ТУРИЗАМ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

Дане Мандић

telefon: 064-104-6666

e-mail: dane.mandic@becej.rs


РЕГИОНАЛНА САРАДЊА, ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ЗАШТИТА ПРАВА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Емеше Ђере Дечов

e-mail: decsov.emese@gmail.com


КУЛТУРА И ЦИВИЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Балаж Серда

telefon: 060-6919-528

e-mail: szerdabalazs@gmail.com


ПРИВРЕДА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Драган Ковачев

telefon: 066-335-716

e-mail: dragan.kovacev@becej.rs


ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

др Анђелко Мишковић

telefon: 063-562-573

e-mail: miskovic.andjelko@gmail.com


МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Душан Милованов

telefon: 066-66-66-421

e-mail: dusan.milovanov@transnafta.rs

 

НАДЛЕЖНОСТ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ:

Општинско веће:
1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скупштина општине;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
6) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач општина;
7) усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их скупштини општине;
8) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
9) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике; односно Аутономне покрајине,
10) поставља и разрешава начелника општинске управе;
11) усваја Правилник о организацији и систематизацији радних места у органима и службама Општине Бечеј;
12) образује жалбену комисију;
13) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
14) информише јавност о свом раду;
15) доноси пословник о раду;
16) врши и друге послове, у складу са законом, овим статутом и другим актима.

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 

ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 

ЗАПИСНИК СА 1. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 18/2020

ЗАПИСНИК СА 2. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 18/2020

ЗАПИСНИК СА 3. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 18/2020

ЗАПИСНИК СА 4. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 18/2020

ЗАПИСНИК СА 5. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 18/2020

ЗАПИСНИК СА 6. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 19/2020

ЗАПИСНИК СА 7. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 19/2020

ЗАПИСНИК СА 8. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 20/2020

ЗАПИСНИК СА 9. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 20/2020

ЗАПИСНИК СА 10. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 20/2020

ЗАПИСНИК СА 11. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 12. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 21/2020

ЗАПИСНИК СА 13. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 21/2020

ЗАПИСНИК СА 14. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 23/2020

ЗАПИСНИК СА 16. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 23/2020

ЗАПИСНИК СА 17. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 23/2020

ЗАПИСНИК СА 18. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 23/2020

ЗАПИСНИК СА 19. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 23/2020

ЗАПИСНИК СА 20. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 24/2020

ЗАПИСНИК СА 21. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 24/2020

ЗАПИСНИК СА 22. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 24/2020

ЗАПИСНИК СА 23. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 1/2021

ЗАПИСНИК СА 24. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 2/2021

ЗАПИСНИК СА 25. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 3/2021

ЗАПИСНИК СА 26. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 3/2021

ЗАПИСНИК СА 27. СЕДНИЦЕ

Линк ка Службеном листу број 3/2021

ЗАПИСНИК СА 28. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 29. СЕДНИЦЕ

ЗАПИСНИК СА 30. СЕДНИЦЕ

 
НАПОМЕНА:  15. СЕДНИЦА ЈЕ ОДРЖАНА ЗАТВОРЕНА ЗА ЈАВНОСТ, ТЕ СЕ ЗАПИСНИК НЕ НАЛАЗИ НА САЈТУ