Општинско веће

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ДРАГАН ТОШИЋ

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
ДАЛИЛА ДУЈАКОВИЋ

Чланови општинског већа:

Име Презиме Задужење Телефон
Ђуро Кричковић Члан општинског већа задужен за област рада месних заједница  
Никола Џигурски Члан општинског већа задужен за област омладине и спорта  066/3357-10
Чаба Штефанига Члан општинског већа задужен за област културе, цивилних организација и регионалне сарадње 064/8959-083
Драган Ковачев Члан општинског већа задужен за област привреде и заштите животне средине 066/3357-16
Игор Киш Члан општинског већа задужен за  област социјалне заштите и европских фондова 064/8959-078
Др Анђелко Мишковић Члан општинског већа задужен за област пољопривреде и руралног развоја  
Светлана Вулетић Члан општинског већа задужен за област образовања , управе и прописа 066/3357-11
Миомир Јеленић члан општинског већа задужен за област туризма 066/3357-14
Каролина Смиешко Члан општинског већа задужена за област верских заједница и заштите права националних мањина  064/8959-014

НАДЛЕЖНОСТ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ:

 • предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина општине,
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине,
 • доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године,
 • врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине,
 • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине,
 • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно Аутономне Покрајине,
 • поставља и разрешава начелника Општинске управе,
 • доноси Пословник о раду, на предлог Председника Општине,
 • предлаже Скупштини општине акт о организацији Општинске управе,
 • даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе,
 • решава сукоб надлежности између Општинске управе и других предузећа, организација и установа,
 • решава о изузећу начелника Општинске управе,
 • даје предлог Скупштини општине за сагласност на финансијски план месне заједнице,
 • даје сагласност на акт којим се уређује структура и број запослених у месној заједници,
 • даје сагласност на општи акт корисника буџета којим се уређује структура и број запослених,
 • врши друге послове утврђене Законом, Статутом и одлукама Скупштине општине.