Општинска управа

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Заменик начелника општинске управе: Зоран Ковач, дипломирани правник
Бечеј, Трг Ослобођења 2
канцеларија бр: 38

Основне организационе јединице Општинске управе су:

1. Одељење за општу управу и друштвене делатности
2. Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине3. Одељење за финансије
4. Одељење за локалну пореску администрацију
5. Одељење за привреду и развој
6. Одељење заједничких послова
7. Служба за скупштинске послове
8. Служба председника општине и општинског већа

НАДЛЕЖНОСТ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ:

1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина општине, председник општине и општинско веће,
2. извршава одлуке и друге акте скупштине општине, председника општине и општинског већа,
3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине,
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине,
5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини,
6. прати и утврђује стање у областима из свој делокруга посла и иницира скупштини општини, општинском већу, односно председнику општине доношење прописа и предлагање мера,
7. обавља стручне и друге послове које утврди скупштина општине, председник општине и општинско веће.