Здравље, социјална заштита, нега, спорт и рекреација

Дом здравља Бечеј

Директор: Нешић др Косана

Поступак избора директора:

 1. Биографија
 2. Извештај комисије за кадровска питања
 3. Решење о именовању

Центар за социјални рад Бечеј

Директор: Ивона Божовић

 • адреса: Бечеј, Зелена 80
 • tel: +381 21 6918 420
 • fax: +381 21 6915 445
 • e-mail: becej.csr@minrzs.gov.rs

Документи:

Поступак избора директора:

 1. Биографија
 2. Извештај комисије за кадровска питања
 3. Решење о именовању

Геронтолошки центар – Бечеј

Директор: Др Ђерђ Риц


Устaнoвa зa спoртску и културну aктивнoст oмлaдинe Бeчej „Ђoрђe Прeдин Бaџa“

Директор: Дејан Терзић

Укупан број запослених: 19

Документи:

Поступак избора директора:

 1. Биографија
 2. Извештај комисије за кадровска питања
 3. Решење о именовању