Здравље, социјална заштита, нега, спорт и рекреација

Дом здравља Бечеј

Директор: Нешић др Косана

 

Центар за социјални рад Бечеј

В.Д. Директор: Светлана Гагић

  • адреса: Бечеј, Зелена 80
  • tel: +381 21 6918 420
  • fax: +381 21 6915 445
  • e-mail: becej.csr@minrzs.gov.rs

 

Геронтолошки центар – Бечеј

Директор: Др. Ђерђ Риц

 

Устaнoвa зa спoртску и културну aктивнoст oмлaдинe Бeчej „Ђoрђe Прeдин Бaџa“

Директор: Дејан Станојев