ОБАВЕШТЕЊЕ о чишћењу снега и леда

Обавештавамо Вас да се према Општинској Одлуци о одржавању чистоће (пречишћен текст „Службени лист општине Бечеј број“ 7/2009 и 3/2010), о чишћењу снега и леда са тротоара испред стамбених зграда и посипању тротоара одговарајућим материјалом у случају поледице старају се земљишно-књижни или ван земљишно-књижни власници, закупци и корисници станова и индивидуалних стамбених објеката.

Предузећа, установе, друга правна лица и предузетници дужни су да очисте снег и лед са прилазних путева и стаза које користе и да их посипају одговарајућим материјалом у случају поледице и то почев од коловоза па до објеката којима ти прилазни путеви служе.

Корисници пословних просторија и објеката дужни су да очисте снег и лед и да посипају тротоар одговарајућим материјалом у случају поледице испред својих пословних просторија и објеката.

Стога Вас обавештавамо да комунална инспекција врши појачан надзор над спровођењем ове Одлуке те је потребно придржавати се одредаба исте Одлуке.

 

                                                                                             Одсек за инспекцијски надзор

                                                                                               Шеф Одсека M.Sc. Крунић Љубица