Грађевинска инспекција

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

План рада:

Чека се одобрење координационе комисије.

Годишњи извештај:

год_изв_грађевинске_инспекције

План и програм уклањања објеката:

Прописи у употреби:

Контролне листе:

ПОСЛОВИ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА

Грађевински инспектор врши инспекцијски надзор над изградњом објеката за које одобрење за изградњу издаје општина.

Права и дужности инспектора

Грађевински инспектор у вршењу надзора проверава:

(Члан 175. Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» бр. 72/2009, 81/2009 – испр. и 64/2010 – одлука УС, 24/2011,121/2012,42/2013,50/2013,132/2014))

 • да ли је за објекат који се гради, односно за извођење радова издата грађевинска дозвола и поднета пријава о почетку грађења ;
 • да ли привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник који гради објекат, односно лице које врши стручни надзор, односно лица која обављају поједине послове на пројектовању или грађењу испуњавају прописане услове
 • да ли се објекат гради према техничкој документацији на основу које је издата грађевинска дозвола, односно техничкој документацији на основу које је издато решење о пријави радова из члана 145. овог закона
 • да ли је инвеститор закључио уговор о грађењу у складу са овим законом
 • да ли је градилиште обележено на прописан начин
 • да ли је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја, околине и заштите животне средине;
 • да ли извођач радова води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције на прописан начин;
 • да ли је за објекат који се користи издата употребна дозвола
 • да ли се објекат користи за намену за коју је издата грађевинска односно употребна дозвола
 • да ли извршени радови, односно материјал, опрема и инсталације које се уграђују одговарају закону и прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета
 • да ли се у току грађења и коришћења објекта врши прописано осматрање и одржавање објекта
 • на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност његовог коришћења и околине
 • да ли над које технички преглед извршен у складу са законом и прописима донетим на основу закона
 • обавља и друге послове утврђене законом или прописом донетим на основу закона

 

Типски захтеви